رتبه 12 بالینی، رتبه 8 بهداشت روان، رتبه 11 روانشناسی سلامت و رتبه 16 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

 

رتبه 14بالینی، رتبه 15بهداشت روان، رتبه 16روانشناسی سلامت و رتبه 11روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

رتبه 9 بهداشت روان کنکور ارشد وزارت بهداشت


رتبه ی 28 بهداشت روان کنکور ارشد وزارت بهداشت

رتبه داوطلبروانشناسی بالینیروانشناسی عمومی و رشدنظریه های شخصیت و روان درمانیروانشناسی فیزیولوژیاصول خدمات بهداشتیآمار و روش تحقیقزبان عمومی
963/3371/6648/33635381/6687/05
1160605050357880
1363606361/05467560
1886687078466886
2758435641336867
485875604701855