نام داوطلبگرایش
بالینی
 در سهمیه
گرایش
بالینی 
در کل
گرایش
بهداشت روان
در سهمیه
گرایش 
بهداشت روان
در کل
گرایش 
روانشناسی
سلامت
در سهمیه
گرایش
روانشناسی
سلامت
در کل
گرایش 
روانشناسی
بالینی
کودک و نوجوان
در سهمیه
گرایش
روانشناسی
بالینی
کودک و نوجوان
در کل
محل قبولی  –
 گرایش
خدمات کیهان
سارا بابایی12452312 جزوات
محمد علی سلیمانیان34121234 جزوات وفیلم های آموزشی
کیمیا  منافی1819131414151718دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی –
روانشناسی بالینی
کلیه خدمات کیهان
 محمد محرابی2931272926282729دانشگاه ایران –
روانشناسی سلامت
جلسات مشاوره و جزوات
نسترن محرابی3234485136383537  
مریم تیموری3335555847513739 جزوات


 
نـــــام‌داوطـلـــبرتبه در بالیـنیرتبه در بهداشت روانرتبه در سلامترتبه در بالینی کودکمحــــــل قبـــــــولیاستفاده‌ از کدام خدمــــــــــــــــــــــــات کیهان
پروین احمدی21151 جزوات کیهان و جلسات مشاوره
زهرا عابدی5325بالینی علوم پزشکی ایران (انستیتو)جزوات کیهان و جلسات مشاوره
فرشته رجایی رامشه922137 جزوات کیهان
زهرا سعیدی پور1881215 جزوات کیهان و جلسات مشاوره
الهام اسماعیلی21432924 جزوات کیهان و کپسول ها و جلسات مشاوره
کیمیا خوشرو23182323روانشناسی سلامت دانشگاه ایرانجزوات کیهان و جلسات مشاوره
صفورا عسگری24101726 جزوات کیهان و جلسات مشاوره
اسماعیل نورالهی34   بالینی علوم پزشکی زنجانجزوات کیهان و جلسات مشاوره
حسین مستعلی65536969 جزوات کیهان و جلسات مشاوره
سما ابراهیمی66455564 جزوات کیهان و جلسات مشاوره
فاطمه دبستانی751218867  
محدثه عزیز زاده86467285بهداشت روان دانشگاه ایران 

 

.: فقط در گرایش بالینی :.

  

:.فقط در گرایش بهداشت روان.:
 

لیست رتبه های زیر 100 کیهانی ها 

نام داوطلبرتبهاستفاده از …محــل قبــولی
محمد محمودزاده پالچقلو1
بالینی، سلامت و بهداشت روان
2
بالینی کودک
تعدادی از جزوات 
نیکتا میرکریمی3جزوات + مشاورهروانشناسی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رحمان احمدیانی10جزوات + مشاوره  روانشناسی بالینی
علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
علی صادق الوند 12  جزوات + مشاورهروانشناسی بالینی
دانشگاه علوم بهزیستی 
 مانا گودرزی16 مشاوره رایگان  
محراب مفاخری20 بهداشت روان
25 سلامت
37 بالینی
جزواتروانشناسی سلامت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد قاسمی39مشاوره 
    
    


 

 

لیست رتبه های زیر 100 کیهانی ها 

نام داوطلبرتبهاستفاده از …محــل قبــولی
مریم بی طرفان14
5 بهداشت روان
 مشاوره + مجموعه جزوات کیهانبالینی روزانه – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
غزل داوودی 18تعدادی جلسه مشاوره + تعدادی از جزواتبالینی روزانه – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
مریم شاه محمدی 24 تعدادی جلسه مشاوره + مجموعه جزوات  
 رضا احمدی26تعدادی از جزوات   
هاجر خلیل صفت  34مشاوره + مجموعه جزوات بالینی روزانه – دانشگاه کاشان 
 فاطمه رئیسیان72 مشاوره + مجموعه جزوات  
 نسیم قربانی96 سلامت روان  
امید سینا 31 سهمیه   
    
    


 


 

ردیفنام داوطلبرتبهاستفاده از…محـــــل قبــــولی
1آقای شکیبا13جزواتبالینی علوم بهزیستی
2خرمی14جزواتبهداشت روان دانشگاه ایران
3یاسمن شیاسی17جزوات و مشاورهبالینی علوم بهزیستی
4آرزو حشمتی19جزوات 
5ساره طیبی20جزوات 
6بخشی22جزواتبهداشت روان علوم پزشکی ایران
7نامجو25جزوات 
8خانم دانیالی32جزواتبالینی دانشگاه ایران (مازاد)
9سیمین اکبری34جزوات و مشاوره 
10خانم مجتهد34 بهداشت روانجزوات 
11شیدا شیروانی38جزوات و مشاورهبالینی کاشان – روزانه
12نسرین شیری53جزواتبالینی کرمانشاه – روزانه
13سعیده جعفری63جزوات و مشاورهبالینی زاهدان – روزانه (مازاد)
14فاطمه نعامی83جزوات و مشاوره 
15فرزانه حکیمی زاده85جزوات و مشاوره 
16بهمن متین پور89جزوات و مشاورهبالینی علوم پزشکی ارتش
17زینب پندار19 سهمیهجزوات و مشاوره