مریم بیطرفان

 

مریم بی طرفان

 

  • کارشناسی : روانشناسی بالینی دانشگاه الزهرا فارغ التحصیل سال ۱۳۹۳
  • کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل سال ۱۳۹۸
  • رتبه ۵ بهداشت روان کنکور وزارت بهداشت سال ۱۳۹۵
  • رتبه ۱۴ روانشناسی بالینی کنکور وزارت بهداشت سال ۱۳۹۵
  • رتبه ۴۹ روانشناسی بالینی کنکور وزارت علوم سال ۱۳۹۵

 

مشاور تخصصی گروه آموزشی کیهان از سال ۱۳۹۵ تاکنون