نیلوفر پورابراهیم

  • ورودی سال ۹۵ رشته روانشناسی،دانشگاه بین المللی امام خمینی (روزانه)
  • رتبه ۱۱ روانشناسی بالینی کودک ۱۴۰۰
  •  رتبه 14 بالینی کنکور وزارت بهداشت ۱۴۰۰