نرگس سادات سلیلی

 

نرگس سلیلی

 

  • کارشناسی سال ۹۶ رتبه ۵۲ دانشگاه بهشتی
  • ارشد بالینی رتبه ۲۳ دانشگاه تهران
  • ارشد عمومی رتبه ۱۶