زینب نکومنشی نژاد 

  • ورودی ۹۶ روانشناسی دانشگاه تهران 
  • در آزمون ارشد امسال رتبه ی ۱۵ روانشناسی عمومی
  • رتبه  ۱۷روانشناسی بالینی
  • رتبه ۴۰ روانسنجی 
  • رتبه ۴۴ کودکان استثنایی