• دکتری تخصصی روانشناسی سلامت دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد روانسناسی بالینی از دانشگاه خوارزمی 1391
  • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی – دانشگاه فردوسی مشهد
  • رتبه 10 کنکور سراسری دکتری تخصصی روانشناسی در سال 1395
  • مدرس درس آمار و روش تحقیق