• کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی – دانشگاه شاهد تهران
  • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
  • دکتری روانشناسی بالینی
  • استاد دانشگاه (علوم پزشکی و شهید باهنر کرمان)