دکتر صادق فلاح

  • دکتری روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس
  • کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی دانشگاه شهیدبهشتی

رزومه دکتر صادق فلاح سوپروایزر گروه آموزشی کیهان