دکتر احسان نیک منش

  • مدرس دروس تخصصی روانشناسی
  • سوپروایزر مشاوران گروه آموزشی کیهان

سوابق تحصیلی :

  • دکتری روانشناسی بالینی، دانشگاه شاهد تهران
  • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی (خانواده درمانی)، دانشگاه شهید بهشتی تهران
  • کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران