رتبهدرصد
زبان انگلیسیاستعداد تحصیلیمجموعه دروس تخصصی
1885659
14743449
20543051.6
41722647
4822.4811.2151.28
13
(دارای سهمیه)
14.53143.33
رتبهدرصد 
زبان انگلیسیاستعداد تحصیلیمجموعه دروس تخصصی
730672
39343652
    


 

رتبهدرصد 
زبان انگلیسیاستعداد تحصیلیمجموعه دروس تخصصی
4323254
11112953
17753441
91403236

 

ردیفرتبهدرصد هامحل قبولی
زباناستعداد تحصیلیتخصصی
19611057دانشگاه شهید بهشتی
216503554دانشگاه خوارزمی