اعلام شرایط ثبت‌نام دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی

 

شرایط و نحوه ثبت‌نام در دوره دکتري تخصصی بدون آزمون سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

بنا بر اعلام دانشگاه آزاد اسلامی، کلیه حائزین شرایط درخواست کننده دوره دکتري تخصصی شامل استعدادهاي برتر و فارغ التحصیلان ممتاز براساس حداقل معدل 17 براي رشته هاي پزشکی و دامپزشکی، 18/5 برای رشته هاي علوم انسانی و 17/5 برای سایر رشته‌ها با رعایت سایر شرایط مندرج در شیوه نامه اجرایی براساس معدل و رتبه بندي و متناسب با ظرفیت براي هر یک از رشته/محل هاي انتخابی گزینش و براي مصاحبه علمی به گروه هاي تخصصی مربوط معرفی می شوند. امتیاز نهایی هر داوطلب براساس شاخص هاي پژوهشی – آموزشی و مصاحبه منطبق بر شیوه نامه اجرایی محاسبه و به عنوان شاخص براي گزینش نهایی داوطلبان ملاك عمل قرار می گیرد.
 
دارا بودن حداقل نمره پایان نامه  18/5 برای کلیه رشته ها و متجانس و همنام بودن رشته فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد با رشته انتخابی در مقطع دکتري تخصصی از دیگر شرایط ضروری است.
 
داوطلبان دوره بدون آزمون در صورت کسب شرایط دعوت به مصاحبه لازم است نسخه اي از فایل مقالات و یا مجلات علمی ISI تولیدات علمی چاپ شده در مجلات پژوهشی فارسی زبان و غیر فارسی زبان داخلی یا خارجی یا ISC خود را با فرمت اعلام شده در زمان مصاحبه به گروه تخصصی مربوطه ارائه نمایند.
 
ترم تابستانی و مرخصی بدون احتساب سنوات جزء نیمسال هاي تحصیلی محسوب نمی شوند، مشروط به این که تعداد نیمسال هاي تحصیلی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته از 4 نیمسال بیشتر نشود.

دانشجویانی که داراي دروس معادل سازي شده باشند، شامل پذیرش بدون آزمون نمی شوند.
 
تذکر مهم 1: جهت پذیرش در دوره بدون آزمون براي مربیان رسمی شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی، سهمیه جداگانه اي وجود ندارد و کلیه داوطلبان در پذیرش از شرایط یکسان برخوردارند.
 
تذکر مهم 2: از آنجایی که صرف دارا بودن شرایط ثبت نام در دوره بدون آزمون به منزله قبولی نمی باشد و پذیرش در این دوره براساس ظرفیت موجود و اولویت افراد می باشد لذا به منظور استفاده از امکان قبولی در آزمون دکتري تخصصی در صورت عدم پذیرش از طریق بدون آزمون به داوطلبان توصیه می گردد که در دوره دکتري تخصصی با آزمون نیز شرکت نمایند.
 
ثبت نام در دوره دکتري تخصصی بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی صرفاً به صورت اینترنتی انجام می شود. زمان و چگونگی ثبت نام از داوطلبان  دوره بدون آزمون دکتري تخصصی سال 96 متعاقباً اعلام خواهد شد.