.
hed
مصاحبه با رتبه 2 ارشد بالینی
  ​​​​​ امیرهمایون حلاجیان  رتبه 2 گرایش بالینی و عمومی  امیرهمایون حلاجیان تا کنون یکی از موفق ترین و زیرک ترین کیهانی هاست. کسی که با تغییر رشته به روانشناسی و انتخاب هوشمندانه ی تیم همراه و تلاش های مستمرش، توانست تبدیل به فردی شود که به خیل زیادی از دانشجویانی ...
مصاحبه با رتبه 6 بالینی
  خانم پریسا تائبی از داوطلبان تغییر رشته ای هستند که برنامه ریزی و کیفیت مطالعه را از مهم ترین عوامل موفقیت می دانند . مطالعه این مصاحبه سرشار از تجربه هایی همراه با نیرو و امید است و اهمیت برنامه ریزی دقیق را شفاف می سازد .     پاسخ برخی از پرسش های ما از خانم تائب ...
.