.
hed

کیفیت سنجی جزوه نوروسایکولوژی کیهان در آزمون دکتری روانشناسی 99 

شماره
سوال
منبع پاسخ صفحه پاراگراف پاسخ
صحیح
پاسخ تشریحی
61       3

سوالات نوروسایکولوژی کنکور دکتری 99 روانشناسی
با سوالی بسیار سخت شروع شده اند. آنچه از این
سوال در رفرنس‌ها هست، شامل نکات زیر است:

ناگویی هدایتی. افراد مبتلا به این ناگویی می توانند
راحت صحبت کنند و گفتار را درک کنند ولی در نام گذاری
اشیاء و تکرار کلمات شدیداً اختلال دارند. به نظر

میرسد که در این اختلال ارتباط بین تصویر ادراکی لغت در
کرتکس آهیانهای گیج گاهی و تصویر حرکتی لغت در کرتکس
پیشانی قطع شده باشد

ناگویی مرکزی
توانایی بیمار در تکرار گفتار دیگران مختل می شود.
این اختلال ممکن است در اثر ارتباط نادرست بین
نظام پشتی (منطقه ورنیکه) و نظام جلویی (منطقه بروکا)
ایجاد
شود. با توجه به این ارتباط نادرست، به نظر میرسد که
آسیب در راه کمانی که ارتباط بین مراکز ورنیکه و بروکا
را برقرار می کند در پدیدایی این اختلال نقشمهمی ایفا کند.

اما پاسخ صحیح به طور عجیبی گزینه‌ی 3 است.
در حالی که در منابع، آسیب راه کمانی را مسئول ناگویی
مرکزی می‌بینیم، اما در این سوال این آسیب مسئول
ناگویی هدایتی دانسته شده است.

62 جزوه روانشناسی 
نورو سایکولوژی کیهان
108 آخر 3 استرس شدید ترشح کورتیزول را افزایش میدهد
و سطح کورتیزول بالا به هیپوکامپ قربانیان

PTSDصدمه میزند. (قربانیان ،PTSDهیپوکامپ
کوچک تری 
دارند.
63 جزوه روانشناسی 
نورو سایکولوژی کیهان
26 سوم 1 اصولاً تفاوت اصلی مغز حیوانات و انسان
جانبی شدن کار
دو نیمکره مغز انسان است
.

نکته مهم: این سوال به طور عجیبی غلط تایپی دارد.
به جای «کارکرد آنها»نوشته «کارکرد آلفا» ! جای برای
اعتراض داوطلبان وجود دارد.
64       2 در چندین قیمت به آکامبنس اشاره شده اما پاسخ این سوال
مستقیماً در جزوه موجود نیست.
در چندین قیمت به آکامبنس
اشاره شده اما پاسخ این سوال مستقیماً در جزوه موجود نیست.
65 جزوه روانشناسی 
نورو سایکولوژی کیهان
200 چهارم 4 پتری و میشکین برای حافظه ناآشکار
الگویی را ارائه دادهاند. نقش اصلی در آن
به عهده هسته های قاعدهای (هسته های
دمدار و پوتامن) است
66 جزوه روانشناسی 
نورو سایکولوژی کیهان
99 سوم 4 قشر پیش پیشانی مخزن هدف های فردی است.
این هدف ها معمولاً با هم رقابت می کنند
(مثلا خوردن در برابر کاهش وزن.) افکاری که قشر
پیشانی راسترا
تحریک می کنند احساس های منفی
را بوجود می آورند. درحالیکه افکاری که قشر پیش پیشانی
چپ را تحریک می کنند احساس های مثبت را بوجود می آورند.
بین
افراد تفاوت های شخصیتی اساسی وجود دارد.
به طوری که برخی افراد قطعه های پیش پیشانی راست
بسیار حساسی دارند که باعث می شود نسبت به تهییج پذیری

منفی بسیار حساس باشند، درحالیکه دیگران قطعه های
پیش پیشانی چپ بسیار حساسی دارند و از این رو نسبت
به تهیج پذیری مثبت خیلی حساس هستند
67 جزوه روانشناسی 
نورو سایکولوژی کیهان
    4  
68 جزوه روانشناسی 
نورو سایکولوژی کیهان
    2  
69 جزوه روانشناسی 
نورو سایکولوژی کیهان
233 ششم 1 به نظر پاپز وجود ارتباط بین قشر مخ و هیپوتالاموس
برای هیجان ضروری است. وی هیجان را به معنای رفتا
ر (جلوه) و
احساس (تجربه یا احساس فاعلی) در نظر گرفت،
به طوری که رفتار هیجانی با هیپوتالاموس و احساس هیجانی
با قشر مخ ارتباط دارد
70 جزوه روانشناسی 
نورو سایکولوژی کیهان
    4  
71 جزوه روانشناسی 
نورو سایکولوژی کیهان
166 /
34
آخر/
از پایین دوم
1 تالاموس مرکز اصلی مهار احساسات و حرکات است.
واکنش حمله یا فرار: زمانی که تحریک مجددا تکرار میشود بسته
به زمینه عصبی حیوانات یا فرار خواهد کرد یا به طرف موجودی خیالی
حمله خواهد کرد
.غده صنوبری در پشت بطن سوم و در تالاموس
قرار دارد و هورمونی به نام ملاتونین ترشح میکند [فقط در تاریکی.]
در حیواناتی که غیر از مناطق استوایی زندگی

میکنند ساعت روز و شب بر حسب ایام سال متفاوت است
بنابراین ترشح ملاتونین نشانگر روزهای سال نیز هست.
ملاتونین میتواند ریتم خواب را به حالت اول

برگرداند و بنابراین در رفع علائم عقب ماندگی زمانی
حین مسافرت 
موثر است.

اگرچه از نظر تاریخ تکاملی، هیپوتالاموس و تالاموس یک
واحد محسوب میشوند، از نظر تشریحی و اهمیت آن برای رفتار
دو ساخت ناهمگن به شمار میآیند
.
تالاموس مرکز اتصال دستگاه حسی با مغز به شمار میآید
و هدایت
رفتار هوشیار را بر عهده دارد.. تقریباً تمام اطلاعات حسی
به استثنای
اطلاعات اعصاب بویایی
نخست به هسته های موجود
در تالاموس انتقال
مییابند و سپس پیام هابه مراکز کرتکس فرستاده میشوند،
بنابراین هستههای تالاموس، مدخل کرتکس تلقی
می شوند
و برای هدایت رفتارهای هشیار، نقش اساسی دارند
72 جزوه روانشناسی 
نورو سایکولوژی کیهان
196 سوم 2 آسیب در قطعه پیشانی، تفکر انتزاعی را تحت تأثیر قرار می دهد
و در نتیجه هوش کاهش می یابد.
73 جزوه روانشناسی 
نورو سایکولوژی کیهان
218 اول 1 در بیماری پارکینسونبه علت انحطاط سلولهای
جسم سیاه، سلولهای مغز با کمبود دوپامین
مواجه می شوند و این امر سبب پدیدآیی نشانگان
بیماری می گردد
74 جزوه روانشناسی 
نورو سایکولوژی کیهان
197 اول 2 برای اینکه حیوان نسبت به محرک به رفتار
نوعی دست بزند، لازم است که پیام های
دیداری از چشم به کرتکس دیداری و از آنجا به قطعه های گیجگاهی و بادامه 
فرستاده شوند، سپس تکانه ها
از بادامه با ساقه مغز و قشر پیشانی فرستاده شوند
و در نتیجه واکنشهای خودمختار، افعال حرکتی و تغییر
ماهیچه های چهره پدید آیند
.
هنگامی که پیوندگاه بین دو نیمکره قطع باشد پیام های
دیداری از چشم باز فقط به نیمکره همسو
فرستاده می شود و در صورتی که بادامه بین
این نیمکره سالم باشد،
مدار فعالیت رفتار نوعی
راه اندازی میشود. در صورت فقدان بادامه،
پیام های دیداری نم یتواند دستگاه حرکتی را
به راه اندازد و در نتیجه رفتار نوعی پدید نمی آید

 
75 جزوه روانشناسی 
نورو سایکولوژی کیهان
204 از پایین سوم   ناگویی ورنیکه. در ناگویی ورنیکه یا حسی
، بیمار نمیتواند واژه ها و جملات را درک کند
یا آواها را به صورت به هم پیوسته و مرتبط
به هم به کار برد. این نوع
اختلال با سه ویژگی
قابل توصیف می باشد: نخست اینکه برای شنیدن
و از هم جدا کردن طنین گفتار لازم است فرد نخست
آواهای مختلف را تنظیم کند و یا به
عبارت دیگر آنها را
در یک نظام واجی طبقه بندی کند که این امر اساس
گفتار را تشکیل میدهد. دومین ویژگی ناگویی
ورنیکه اختلال در گفتار است، با اینکه بیمار

میتواند صحبت کند و گاهی هم زیاد صحبت
می کند ولی به علت استفاده در هم واجها
(سالاد کلمات) گفتارش مفهوم نیست و
سرانجام سومین ویژگی این بیماری

اختلال نوشتاری است، به طوری که فرد
نمی تواند واجها را از یکدیگر تمییز دهد و
در نتیجه در نوشتن نیز با اختلال روبه رو می گردد

 
76 جزوه روانشناسی 
نورو سایکولوژی کیهان
232 از پایین سوم   افراد مبتلا به آسیب بادامه (آمیگدال) در
قضاوت های اجتماعی
درمورد دیگران، دچار مشکل میشوند. آنها
تمام چهره ها را تقریباً به طور برابر قابل اعتماد
برداشت کرده و کورکورانه برای
کمک به
سمت آنها می روند

 
77 جزوه روانشناسی 
نورو سایکولوژی کیهان
158 سوم 1 افراد مبتلا به اسکیزوفرنی در تکالیف
حافظه فعال که به قشر پیش پیشانی
بستگی دارد، به طور نامناسبی عمل می کنند.
اغلب شبیه افرادی هستند که به قشر پیش

پیشانی یا گیجگاهی آنها آسیب وارد شده است.
اجسام سلولی در این افراد مخصوصاً در
هیپوکامپ و قشر پیش پیشانی کوچکتر از
اندازه طبیعی هستند
.
در اغلب افراد نیمکره چپ اندکی بزرگتر از
نیمکره راست است، ولی افراد مبتلا به
اسکیزوفرنی سطح گیجگاهی راست برابر
یا بزرگتر است.
این یک سوال استنباطی است.
بر این اساس:

افراد مبتلا به اسکیزوفرنی، مشکل در حافظه فعال (کاری) دارند
بخش گیجگاهی چپ این افراد، به جای بزرگتر بودن از لوب
گیجگاهی راست (در مقایسه با افراد سالم)،
با آن برابر است:
به تعبیری، به نسبت افراد سالم بخش گیجگاهی
چپ کوچکتری دارند.
78 جزوه روانشناسی 
نورو سایکولوژی کیهان
209/
35
دوم از پایین /
دوم
3 مناطق مختلف قطعه پیشانی، به ویژه قشر
سینگولیت جلویی در تکالیف مختلف فعال میباشند.
به طور مثال در آزمون دقت تفکیکی، آزمودنی
نخست باید یک
ویژگی را انتخاب کند و سپس
واکنش نشان دهد؛ بنابراین به خاطر آوردن
ویژگی (حافظه کاری) برای شناخت تمایز ضرورت دارد.

مدار مربوط به عواطف با قسمت قدامی شکنج
سینگولیت مربوط هستند
79 جزوه روانشناسی 
نورو سایکولوژی کیهان
30/
31
کل صفحات 4 بخش قابل توجهی از دستگاه لیمبیک
در لوب گیجگاهی است:
بادامه  بخشی از
دستگاه کناری  از هسته هایی تشکیل شده که
در بخش جلویی قطعه گیجگاهی قرار دارد
مدار
مهم دیگر در دستگاه کناری، مدار واکنش دفاع
است که هسته بادامی در عمق قسمت
قدامی قطعه گیجگاهی مغز قرار دارد
.

قطعه گیجگاهی مغز محل دریافت حس
های شنوایی، بویایی، احشایی و حس
دهلیزی است. قشر ارتباطی این قطعه
مربوط به پردازش و ذخیره اطلاعات حس های

مذکور به علاوه حس بینایی است. مرکز
حسی تکلم نیز در این قطعه گیجگاهی قرار دارد.
همچنین قسمت هایی از دستگاه کناری نیز
در قطعه گیجگاهی قرار دارد و

به همین لحاظ این قطعه با دستگاه عاطفی مغز
(عواطف و رفتار جنسی) و دستگاه
ضبط و یادآوری خاطرات مغز ارتباط وسیعی دارد.

پس گزینه‌های 2 و 3 حذف می‌شوند.
از طرفی، لوب آهیانه‌ای هیچ ارتباطی با سیستم لیمبیک ندارد.
بنا بر این گزینه‌ی 4 با اطمینان پاسخ صحیح سوال است.
80 جزوه روانشناسی 
نورو سایکولوژی کیهان
    3 میزان مناسب موج مغزی گاما باعث یکپارچگی
حواس، شناخت، پردازش اطلاعات، یادگیری،
درک در مرحله
REM خواب می شود.

 

  • کل سوالات درس نوروسایکولوژی در کنکور دکتری روانشناسی 99: 20

  • تعداد پاسخدهی جزوه نوروسایکولوژی کیهان به سوالات این درس:  15

  • درصد پاسخدهی جزوه نوروسایکولوژی کیهان به سوالات این درس:  75%

  • میانگین درصد رتبه های تک رقمی کنکور دکتری روانشناسی در درس نوروسایکولوژی: 45%

  • میانگین درصد رتبه های تک رقمی کنکور دکتری روانشناسی در دروس تخصصی: 50%

  • تاریخ برگزاری آزمون: 9 اَمرداد 99   / تاریخ تهیه گزارش: 17 اَمرداد 99

  • این گزارش مطابق با دفترچه  D سوالات و پاسخنامه های آزمون تهیه شده است.

پاسخ ها بر اساس آخرین ویراست جزوات کیهان برای آزمون دکتری 99 استخراج شده است.

تهیه شده توسط مشاوران کنکور دکتری
گروه آموزشی کیهان


 
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.