.
hed

کیفیت سنجی جزوه نوروسایکولوژی کیهان در آزمون دکتری روانشناسی 98
 

ارزیابی درس روانشناسی نوروسایکولوژی

در کنکور 97 همانند سال‌های گذشته درس نوروسایکولوژی  20 سوال از 80 سوال دروس تخصصی را به خود اختصاص داده که با مطالعه‌ی منابع معرفی شده برای این درس، پاسخگویی به سؤالات به سادگی امکان‌پذیر است. تمرکز سؤالات بیشتر بر روی فصل‌های ساخت دستگاه عصبی، هیجان و همچنین نامتقارنی مغز بوده است.

منابع معرفی شده برای این درس کتاب‌های نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی  و روانشناسی فیزیولوژیک دکتر خداپناهی می‌باشد.

در صورت تسلط داوطلبان بر این جزوات کیهان که خلاصه‌ای از منابع اصلی هستند، درصد بالایی از پاسخگویی مورد انتظار است.

 

 

 

توضیحات

مبحث

فصل

نام جزوه

سوال

پارهای دیگر از محققین مانند کینزبورن و موسکویچ مطرح کردند که هر یک از نیمکره‌ها به مهار همان فعالیت در نیمکره دیگر میپردازد ؛مانند مهار نیمکره راست بر نیمکره چپ در زمینه پردازش موسیقی.

الگوی تعاملی (ص 253)

بخش دوم

فصل هفتم: نامتقارنی مغز

نوروسایکولوژی کیهان

61

مقایسه بین حرکت بیماران مبتلا به آسیب نیمکره چپ و نیمکره راست نشان می‌دهد که نیمکره چپ در مهار حرکت نیز اهمیت دارد.

برتری جانبی )نامتقارنی( کنش‌ها تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و محیطی‌اند، به طوری که در افراد چپ برتر و زنان نامتقارنی کنش‌ها کمتر از مردان و افراد راست برتر است.

ابتدای فصل (ص 250)

بخش دوم

فصل هفتم: نامتقارنی مغز

نوروسایکولوژی کیهان

62

از دیگر فعالیت‌های اختصاصی قطعه آهیانه‌ای مغز، ایجاد هماهنگی در عضلات محرکه چشم‌ها برای تعقیب غیرارادی اشیای متحرک است. این کار به صورت غیرارادیبه وسیله مرکز حرکات هماهنگ غیرارادی چشم‎ها در انتهای خلفی تحتانی قطعه آهیانه‌ای انجام می‌شود.

قطعه آهیانه‌ای (ص 35)

بخش اول

فصل چهارم: ساخت دستگاه عصبی

نوروسایکولوژی کیهان

63

 

نقش بادامه در بروز هیجان (ص 127) ونقش بادامه (ص 131) و فعال‌سازی بادامه انسان (ص 134) و وارد شدن آسیب به بادامه (ص 134 و 135)

بخش اول

فصل سیزدهم: هیجان

نوروسایکولوژی کیهان

64

به نظر گری نظام بازداری رفتار فقط هنگام نقض انتظار (عدم تناسب) فعال می‌شود.

نظریه گری (ص 125)

بخش اول

فصل سیزدهم: هیجان

نوروسایکولوژی کیهان

65

دو نوع حافظه حرکتی در قشر ارتباطی قطعه پیشانی موجود است:

1- حافظه حرکتی اکتسابی که فرد آن را کسب می‌کند و در بدو تولد ندارد.

2- حافظه حرکتی ارثی که از بود تولد در قطعه پیشانی واقع شده است.

قطع پیشانی (ص 33)

بخش اول

فصل چهارم: ساخت دستگاه عصبی

نوروسایکولوژی کیهان

66

-

-

-

-

67

نیمکره چپ موجب نگرش تجزیه و تحلیل‌گرانه و محاسبه کننده و نیمکره راست موجب دیدی جامع و هنرمندانه می شود.

حل مسأله و انجام وظایف دشوار شناختی و کلامی وقتی امکان پذیر است که پیام‌ها به نیمکره چپ ارائه گردند. هر دو نظام هشیاری از نظام مهار ارادی مستقلی سود میجویند، ولی برتری نیمکره چپ مشهود است.

(ص 31) و فرآیند هوشیاری دوگانه (ص 84)

بخش اول

فصل چهارم: ساخت دستگاه عصبی و فصل دهم: مکانیزم بیداری و هوشیاری

نوروسایکولوژی کیهان

68

درونگرایان با سطح انگیختگی بالاتری مشخص می‌شوند و در نتیجه آستانة حسی پایین‌تری دارند.

سطح انگیختگی مغزی (ص 141)

فصل سیزدهم: کتل و آیزنک -   نظریه‌های صفت و عاملی

 

شخصیت کیهان

69

گابا: اسید گاما آمینوبیوتریک  )گابا(  اسید آمینه‌ای است که به عنوان ناقل بازداری در دستگاه اعصاب مرکزی از اسید گلوتامین ساخته شده و در بازداری پیش‌سیناپسی مؤثر واقع می‌شود.

انتقال‌دهنده‌های اسیدآمینه‌ای (ص 25)

بخش اول

فصل سوم: سیناپس‌های تحریکی و بازداری

نوروسایکولوژی کیهان

70

ثبت اختلاف سطح الکتریکی را الکتروآنسفالوگرافی (EEG) می‌گویند.

 

 

موج نمای الکتریکی مغز (ص 9)

 

بخش اول

فصل اول: کلیات روانشناسی فیزیولوژیک

 

نوروسایکولوژی کیهان

71

-

-

-

-

72

آسیب در قطعه پیشانی، تفکر انتزاعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ضایعات ناشی از آسیب قطعه‌های پیشانی (ص 267)

بخش دوم

فصل یازدهم: قطعه‌های پیشانی

نوروسایکولوژی کیهان

73

آپراکسی حرکتی )بیمار در انجام حرکات هدفدار ناتوان است)

نابجایی حرکتی (ص 286 و 287)

بخش دوم

فصل شانزدهم: دقت و توجه، تصور و هشیاری

نوروسایکولوژی کیهان

74

سرانجام به عنوان مهمترین نوع آگنوزی می‌توان از آگنوزی همزمان نام برد که بیمار نمی‌تواند همزمان بیش از یک شیء را ادراک کند و یا به عبارت دیگر ادراک وی به یک شیء محدود می‌گردد.

 

 

(ص 257)

 

بخش دوم

فصل هشتم: قطعه‌های پس سری

 

نوروسایکولوژی کیهان

75

-

-

-

-

76

 

هیجان را به معنای رفتار (جلوه) و احساس (تجربه یا احساس فاعلی) در نظر گرفت، به طوری که رفتار هیجانی با هیپوتالاموس و احساس هیجانی با قشر مخ ارتباط دارد.

نظریه پاپز (ص 124)

بخش اول

فصل سیزدهم: هیجان

 

نوروسایکولوژی کیهان

77

-

-

-

-

78

سن ناپدید شدن آن 8 تا 12 ماهگی است و مشخص نشده که چرا رخ می‌دهد )نامشخص). ادامه این بازتاب بعد از 3 سالگی نشانه آسیب است.

(ص 23)

فصل پنجم: رشد پیش از تولد، تولد و نوزادی

رشد کیهان

79

 

نقش بادامه در بروز هیجان (ص 128)

بخش اول

فصل سیزدهم: هیجان

 

نوروسایکولوژی کیهان

80

 


نتیجه ارزیابی

  • کل سوالات درس نوروسایکولوژی: ۲۰
  • تعداد سوالاتی که مستقیماً از منابع اصلی این درس آمد: 20
  • تعداد سوالاتی که پاسخشان مستقیماً در جزوه‌های کیهان موجود بود: 16
  • درصد پاسخدهی: 80%
  • پاسخ ها بر اساس آخرین ویراست جزوه نوروسایکولوژی برای آزمون دکتری ۹8 (ویراست چهارم) استخراج شده است.

 

از اعتماد همیشگی شما عزیزان سپاسگزاریم
لینک های مفید برای شما داوطلبان آزمون دکتری روانشناسی و مشاوره:


 

گروه آموزشی کیهان
رتبه یک ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی و تهران 

 

 

 

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسیمصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسیمصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی

 

 

نظرات بينندگان
غیر قابل انتشار : 0
در انتظار بررسی: 0
انتشار یافته : 2
فتاحی
|
1399/12/26 - 21:36
0
0
سال ۱۴۰۰ نورو دکتری جزوه کیهان رو کامل مطالعه کردم و جزوه دکتر محمدی و دکتر پیری را هم مطالعه کامل کردم ولی سوال زیادی از انها طرح نشده بود
پاسخ ها
ادمین
|
1399/12/28 - 11:21
با سلام

در هرسال،  بسته به طراحان سوال ممکنه این موارد پیش بیاد
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.