.
hed

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 94

درصد های برخی از داوطلبان کنکور ارشد بهداشت 94 در رشته روانشناسی بالینی

 
رتبه داوطلب درصد برای هر درس  
آسیب شناسی روانی نظریه های شخصیت نظریــه های روان درمانی ارزیابی روانشناختی روانشناسی عمومی و رشد روانشناسی بالینی بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار آمار و روش تحقیق زبان عمومی میانگین وزنی
12 کشوری 56 65 75 40 50 100 67 45 60 63
13 کشوری 62 75 88 67 76 91 50 16 15 60
15 کشوری
(12 در سهمیه)
31 47 78 30 44 70 73 56 92 60
17 کشوری 51 70 70 63 53 51 90 40 48 59
20 کشوری
(17 در سهمیه)
62 72 82 60 53 67 58 36 32 58
20 در سهمیه 40 40 75 50 64 76 73 33 60 57
43 38 55 67 40 47 51 63 42 68 54درصد های برخی از داوطلبان کنکور ارشد بهداشت 94 در رشته بهداشت روان

 
رتبه داوطلب درصد برای هر درس
آمار و روش تحقیق کلیات روانپزشکی عمومی و بهداشت روان اصول روانشناسی بالینی و مشاوره روانشناسی عمومی و رشد اصول خدمات بهداشتی درمانی زبان عمومی
6 کشوری
(5 در سهمیه)
47 38 70 50 18 65


موفق باشید :) 

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی ومشاوره

.