.
hed


کلاس های تابستان 96 برگزار شد

در حال حاضر در حال ثبت نام برای کلاس های پاییز و زمستان 96 هستیم

کلیک کنید کارگاه ها، کلاس کنکور, کلاس کنکوری, کلاس آموزشی, کلاس آموزشی روانشناسی, کلاس کنکور ارشد, کلاس کنکور ارشد روانشناسی, کنکور ارشد روانشناسی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, آموزش کنکوری, روانشناسی رشد, کلاس روانشناسی رشد, کلاس آمار و روش تحقیق, کارگاه آمار و روش تحقیق, کارگاه آموزشی آمار, کارگاه آسیب شناسی, کارگاه های روانشناسی، کارگاه های آموزشی روانشناسی، کارگاه های گروه آموزشی کیهان، مدیریت زمان، ارشد روانشناسی، تحلیل ارشد روانشناسی
برنامه کلاس های آموزشی  - کنکوری گروه آموزشی کیهان در سال 1396 به شرح زیر می باشد:


 
کلاس کل مــــــدت دوره  روز برگــــزاری ساعت برگــزاری شـــــــــروع دوره مــــــــــدرس اطلاعـــــــــــــــات مدرس توضیحــــــات مدرس در خصوص این کلاس وضعیـــــت کلاس ها
آمار و روش تحقیق 36 ساعت - - پاییز 96
(عزیزانی که در این کارگاه ثبت نام کرده اند، ثبت نامشان محفوظ خواهد بود)
مالک بسطامی دانشجوی PhD روانشناسی سلامت دانشگاه تهران
رتبه 9 کنکور ارشد
رتبه 10 کنکور PhD
کلیک کنید در حال ثبت نام

کلیک کنید 
روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان 30 ساعت - - پاییز 96
(عزیزانی که در این کارگاه ثبت نام کرده اند، ثبت نامشان محفوظ خواهد بود)
امیررضا فتح الهی دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
دانشگاه تهران
رتبه 1 عمومی کنکور ارشد 94
کلیک کنید در حال ثبت نام

کلیک کنید
زبان مقدماتی - فهم متن  36 ساعت پنج شنبه  17 تا 20  19 مرداد  صادق فلاح   دانشجوی PhD روانشناسی
دانشگاه تربیت مدرس
رتبه 8 کنکور ارشد
رتبه 17 کنکور PhD
 
کلیک کنید برگزار شد

تهیه فیلم این کارگاه با کیفیت HD

 
کلیک کنید 
آسیب شناسی روانی 36 ساعت جمعه 9:30 تا 12:30 20 مرداد محمدمهدی اسدی دانشجوی PhD روانشناسی سلامت دانشگاه خوارزمی
رتبه 1 کنکور ارشد
رتبه 16 کنکور PhD
کلیک کنید برگزار شد

در حال ثبت نام دوره جدید

کلیک کنید
روانشناسی بالینی 36 ساعت جمعه 13 تا 16 20 مرداد محمدمهدی اسدی دانشجوی PhD روانشناسی سلامت دانشگاه خوارزمی
رتبه 1 کنکور ارشد
رتبه 16 کنکور PhD
کلیک کنید برگزار شد

در حال ثبت نام دوره جدیدکلیک کنید
روانشناسی رشد  24 ساعت جمعه 16:30 تا 18:30 20 مرداد محمدمهدی اسدی دانشجوی PhD روانشناسی سلامت دانشگاه خوارزمی
رتبه 1 کنکور ارشد
رتبه 16 کنکور PhD
کلیک کنید برگزار شد

در حال ثبت نام دوره جدید

کلیک کنید

 

**** داوطلبانی که تا کنون در کلاس های آمار و فیزیولوژیک ثبت نام کرده اند، ثبت نامشان برای این کلاس در پاییز، محفوظ خواهد بود. ****

کیهانی: فردی که در سال مورد نظر؛

  • در بیش از 5 جلسه مشاوره تخصصی گروه آموزشی کیهان حضور داشته است.
  • یا یکی از بسته های آموزشی مجموعه جزوات کیهان را تهیه کرده است.
 


تماس با ما؛ کلیک کنید

 

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
کارگاه ها، کلاس کنکور, کلاس کنکوری, کلاس آموزشی, کلاس آموزشی روانشناسی, کلاس کنکور ارشد, کلاس کنکور ارشد روانشناسی, کنکور ارشد روانشناسی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, آموزش کنکوری, روانشناسی رشد, کلاس روانشناسی رشد, کلاس آمار و روش تحقیق, کارگاه آمار و روش تحقیق, کارگاه آموزشی آمار, کارگاه آسیب شناسی, کارگاه های روانشناسی، کارگاه های آموزشی روانشناسی، کارگاه های گروه آموزشی کیهان، مدیریت زمان، ارشد روانشناسی، تحلیل ارشد روانشناسی   کارگاه ها، کلاس کنکور, کلاس کنکوری, کلاس آموزشی, کلاس آموزشی روانشناسی, کلاس کنکور ارشد, کلاس کنکور ارشد روانشناسی, کنکور ارشد روانشناسی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, آموزش کنکوری, روانشناسی رشد, کلاس روانشناسی رشد, کلاس آمار و روش تحقیق, کارگاه آمار و روش تحقیق, کارگاه آموزشی آمار, کارگاه آسیب شناسی, کارگاه های روانشناسی، کارگاه های آموزشی روانشناسی، کارگاه های گروه آموزشی کیهان، مدیریت زمان، ارشد روانشناسی، تحلیل ارشد روانشناسی   کارگاه ها، کلاس کنکور, کلاس کنکوری, کلاس آموزشی, کلاس آموزشی روانشناسی, کلاس کنکور ارشد, کلاس کنکور ارشد روانشناسی, کنکور ارشد روانشناسی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, آموزش کنکوری, روانشناسی رشد, کلاس روانشناسی رشد, کلاس آمار و روش تحقیق, کارگاه آمار و روش تحقیق, کارگاه آموزشی آمار, کارگاه آسیب شناسی, کارگاه های روانشناسی، کارگاه های آموزشی روانشناسی، کارگاه های گروه آموزشی کیهان، مدیریت زمان، ارشد روانشناسی، تحلیل ارشد روانشناسی


منابع ارشد روانشناسی بالینی،‌ منایع ارشد بالینی، منابع روانشناسی بالینی، کنکور ارشد روانشناسی عمومی، مشاوره، رتبه های برتر روانشناسی، رتبه های برتر روانشناسی، ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی بالینی، مصاحبه با رتبه های برتر روانشناسی، ارشد بالینی، منابع ارشد بالینی

نکته و تست, تست, تست زنی, نکات, مرور, جمع بندی, مرور و جمع بندی, کنکور ارشد, کنکور کارشناسی ارشد, کنکور ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد  روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی, مرور روانشناسی, مرور کنکور روانشناسی, کلاس, کلاس های نکته و تست, کلاس تست زنی, تست زنی ارشد روانشناسی

منابع ارشد روانشناسی بالینی،‌ منایع ارشد بالینی، منابع روانشناسی بالینی، کنکور ارشد روانشناسی عمومی، مشاوره، رتبه های برتر روانشناسی، رتبه های برتر روانشناسی، ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی بالینی، مصاحبه با رتبه های برتر روانشناسی، ارشد بالینی، منابع ارشد بالینی


کارگاه ها، کلاس کنکور, کلاس کنکوری, کلاس آموزشی, کلاس آموزشی روانشناسی, کلاس کنکور ارشد, کلاس کنکور ارشد روانشناسی, کنکور ارشد روانشناسی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, آموزش کنکوری, روانشناسی رشد, کلاس روانشناسی رشد, کلاس آمار و روش تحقیق, کارگاه آمار و روش تحقیق, کارگاه آموزشی آمار, کارگاه آسیب شناسی, کارگاه های روانشناسی، کارگاه های آموزشی روانشناسی، کارگاه های گروه آموزشی کیهان، مدیریت زمان، ارشد روانشناسی، تحلیل ارشد روانشناسی
, کارگاه ها، کلاس کنکور, کلاس کنکوری, کلاس آموزشی, کلاس آموزشی روانشناسی, کلاس کنکور ارشد, کلاس کنکور ارشد روانشناسی, کنکور ارشد روانشناسی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, آموزش کنکوری, روانشناسی رشد, کلاس روانشناسی رشد, کلاس آمار و روش تحقیق, کارگاه آمار و روش تحقیق, کارگاه آموزشی آمار, کارگاه آسیب شناسی, کارگاه های روانشناسی، کارگاه های آموزشی روانشناسی، کارگاه های گروه آموزشی کیهان، مدیریت زمان، ارشد روانشناسی، تحلیل ارشد روانشناسی

نظرات بينندگان
غیر قابل انتشار : 0
در انتظار بررسی: 0
انتشار یافته : 17
زهره
|
1396/06/05 - 08:54
0
0
سلام لطفا درخصوص کنکورارشد روانشناسی عمومی و بالینی با اینجانب تماس بگیرید
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/06/05 - 10:15
سلام زهره


برای ارائه مشاوره رایگان در خصوص کنکور ارشد، باید شماره تلفن شما رو داشته باشیم :)
نام و نام خانوادگیتون رو به شماره 02166475620 اس ام اس کنید و یا با شماره های زیر تماس بگیرید و وقت مشاوره بگیرید:
02166475618 الی 20


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان

مليكا
|
1396/05/19 - 23:05
0
0
سلام ببخشيد كلاس ها در انقلاب برگزار ميشود؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/05/19 - 23:45
سلام ملیکا


بله بله :)
آدرس برگزاری کلاس ها: میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین، کوچه نوروز، پلاک 4، واحد 3


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان

امين
|
1396/04/26 - 14:52
0
0
با سلام ممنون كه پيشنهاد بنده رو منتقل كرديد. جاي اميدواري هست؟ زمان زيادي تا پايان زمان ثبت نام نمونده. اگه دوره ها فشرده تر باشه استقبال هم بيشتر خواهد بود. لطفا آقايان فلاح و نيك منش رو هم در جريان بزاريد. ممنون.
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/04/26 - 21:04

طبق صحبت ها متأسفانه این امکان وجود نداره و برنامه کلاس ها بسته شده :)موفق باشید
گروه آموزشی کیهان

امين
|
1396/04/25 - 12:28
0
0
سلام خسته نباشيد. كاش آقاي اسدي ميتونستند دو روز در هفته كلاس داشته باشند كه ميشد تو يك ماه و نيم دوره رو برگزار كرد. اينجوري داوطلبان شهرستاني علاقه مند مثل بنده ميتونند چند هفته برا كلاسها بياند تهران ولي برا سه ماه هرهفته امدن واقعا مشكله. لطفا پيشنهاد بنده را به مديريت انتقال دهيد. ممنون.
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/04/25 - 23:02
سلام امین


ممنونیم از پیشنهادتون، من این مورد رو منتقل کردم :)موفق باشید
گروه آموزشی کیهان

ناشناس
|
1396/04/11 - 11:31
0
0
سلام،ببخشید جزوات ویرایش جدید اماده نشده هنوز؟چه زمان آماده میشه
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/04/11 - 23:27
سلام دوست گرامی


در مراحل نهایی هستن، انشاالله تا پایان این هفته چاپ میشن و بعد از اون میتونید تهیه بفرمایید :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
نیلوفر
|
1396/04/08 - 23:32
0
0
سلام من میخوام 4 تا از این کلاسا، آمار و فیزیو و زبان و آسیب، رو ثبت نام کنم، تا شنبه باید صبر کنم؟ ظرفیتشون چند نفره؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/04/09 - 11:22
سلام نیلوفر


بله بله شنبه تماس بگیرید تا همکارانم توضیحات لازم رو بهتون بدن :)
ظرفیت محدود (حدود 20 نفر) هست.


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
محمد
|
1396/04/07 - 10:04
0
0
با سلام برای کسانی که شهرستانی هستن چطور میشه به این کلاسا دسترسی پیدا کرد ؟؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/04/07 - 19:11
سلام محمد


اگر براتون مقدور باشه، میتونید هفته ای یک روز تشریف بیارید تهران و در کلاس ها شرکت کنید. اما اگر مقدور نیست، سعی میکنیم فیلم هاش رو تهیه کنیم و در اختیار متقاضیان قرار بدیم :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
بابک
|
1396/04/05 - 19:24
0
0
سلام امکان دانلود توضیحات آقای فلاح وجود نداره .
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/04/05 - 22:43
سلام بابک


ممنونیم از اطلاع رسانیتون، مشکل رو رفع کردیم :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره

عضویت در کانال آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.