.
hed

تحلیل جامع سوالات روانشناسی رشد کنکور ارشد روانشناسی 1400

 

امسال هم به مانند سال های گذشته کیفیت سنجی و درصد پوشش دهی کنکور ارشد روانشناسی توسط جزوات موسسه کیهان بررسی شده است. در اینجا به بررسی جزوه روانشناسی رشد کیهان پرداخته شده است.

 
شماره
سوال
منبع پاسخ صفحه پاسخ صحیح پاسـخ تشـریحـی
86 کتاب کرین 257 1 کلبرگ در زمینه عدالت پیرو دیدگاه های فلاسفه ای
نظیر کانت و رالز و همچنین رهبران اخلاقی بزرگی نظیرگاندی
و مارتین لوتر کینگ قرار داشت.کلبرگ در زمینه عدالت پیرو
دیدگاه های فلاسفه ای نظیر کانت و رالز و همچنین
رهبران اخلاقی بزرگی نظیرگاندی و مارتین لوتر کینگ
قرار داشت.
87 جزوه رشد کیهان 48 3 دخترهایی که زود بالغ میشوند در مقایسه با
همسالان خود که به موقع و دیر بالغ شده اند،
معمولاً از تصویر بدن (body-image) نه چندان مثبتی
برخوردارند. در مورد پسرها بر عکس این صادق است، پسرهایی که زود و سریع بالغ میشوند از خصوصیات بدنی خود رضایت بیشتری دارند. این نتیجه گیریها بر عزت نفس و سلامت روانشناختی نوجوان تأثیر میگذارد. دخترهایی که زود بالغ می شوند محبوب نیستند، گوشه گیرند، اعتماد به نفس ندارند و مضطرب اند و جایگاه رهبری معدودی کسب می کنند
88 - - 1 حد هایفلیک طول تلومر است که بیش از آن تقسیم
سلول متوقف میشود . آقای هایفلیک مشاهده کرد که
سلولها تنها به تعداد دفعات مشخصی تکثیر شده و
سپس میمیرند. نسل بومرنگ به این اشاره دارد که
فرزندان در جوامعی که شرایط اقتصادی همراه با رکود
و بیکاری وجود دارد، در برهه ای از چرخه زندگی خود،
خانه را به منظور تحصیل در دانشگاه، کار یا ازدواج ترک
میکنند و سپس در سنین بالاتر به تنهایی یا همراه با
خانواده و فرزندان به خانه پدر و مادری خود بازمیگردند .
این پدیده مخالف آشیانه خالی است. روند عرفی روندی
است که آن را فقط از طریق مشاهده چند نسل می توان
استنباط کرد. مثلا کاهش سن رسیدن به بلوغ.
89 جزوه رشد کیهان 59 3 به عقیده وارنر شای تواناییهای شناختی انسان به سختی
می توانند از پیچیدگی مرحله ی عملیات صوری پیاژه فراتر
روند؛ اما وقتی که افراد به بزرگسالی میرسند، موقعیت هایی
که باید در آنها فکر کنند، متنوع تر میشوند. در نتیجه،
اهداف فعالیت ذهنی از فراگیری دانش، به استفاده از آن
طبق توالی مرحله ای تغییر می کند.
90 جزوه رشد کیهان 108 2 مرحله دوم از مراحل کلبرگ: کودکان آگاه می شوند
که افراد میتوانند در مورد یک مسئله اخلاقی،
دیدگاه های مختلفی داشته باشند ولی در ابتدا
این آگاهی بسیار عینی است
. آنها عمل درست
را ناشی از نفع شخصی خودشان میدانند و مقابله
به مثل را به صورت لطف برابر،درک میکنند، "تو این
کار را برای من بکن و من آن را برای تو خواهم کرد
".
در این مرحله کودکان در می یابند که تنها یک دیدگاه
درست که به وسیله صاحبان قدرت تدوین شده با شد
وجود ندارد و افراد مختلف دارای دیدگاههای متفاوتند.
از آنجا که همه چیز  نسبی ا ست بنابراین هرکسی
آزاد ا ست تا علایق فردی خود را دنبال کند.
پس کار درست برای هرکسی کاری است که
علایق شخصی او را برآورده سازد. کودکان در
مرحله 1 و 2 در مورد تنبیه صحبت میکنند. اما
برداشت های آنها از تنبیه متفاوت است. در مرحله 1 در
ذهن کودکان تنبیه با کار نادرست همبسته است.
تنبیه اثبات میکند که اطاعت نکردن کار اشتباهی است.
در مقابل در مرحله 2 تنبیه صترفاً خطری محسوب می شود 
که فرد میخواهد از آن اجتناب کند. در آنها اندیشه
مبادله منصفانه یا معامله منصفانه وجود دارد.
فلسفه آنها حاکی از نوعی مقابله به مثل است ) هینز
حق داشت سرقت کند، زیرا داروساز تمایل به یک
معامله منصفانه نداشت(. پاسخ دهندگان مرحله 2 هنوز
در سطح پیش قراردادی استدلال میکنند.
زیرا آنها به عنوان افرادی منفرد و مجزا از جامعه سخن
میگویند. نه به عنوان اعضایی از جامعه. باتوجه به اینکه
بزهکاری با وجدان اجتماعی و تایید مقابل افراد نزدیک
در تضاد است و در جهت گیری تنبیه فرد
برای رضایت خود دست به کار نادرست نمیزند
و گزینه 2 پاسخ درست است.
91 جزوه رشد کیهان 48 3 دیوید الکایند ویژگیهای روانی نوجوانان را که
به اعتقاد او حاکی از تفکر خودمیان بینی
است  به چند دسته تقسیم می کند.
انتقاد از افراد صاحب قدرت، تمایل به مجادله، توجه
به خود که در قالب تماشاچی خیالی بروز می کند،
خودمحوری که در قالب افسانه شخصی بروز می کند،
بلاتصمیمی، دوگانگی در فکر و عمل و ریاکاری ظاهری.
البته براساس مفهوم تماشاچی خیالی نوجوانان
تصور
می کنند در کانون توجه بقیه قرار دارند
در نتیجه خوداگاه شده و برای اجتناب از شرمنده شدن
دست به هرکاری می زنند که یکی از این کارها ریاکاری
ظاهری است.(جواب این سوال را باید استنباط کرد )
92 جزوه رشد کیهان 118 4 سوال نیروی بنیادی مرحله پیری را خواسته است
که جواب خردمندی می‌شود.
93 جزوه رشد کیهان 135 1 مرحله همزیستی بهنجار (1 تا 5 ماهگی): نوزاد از
محرک هایی که از مادر دریافت می کند، احساس لذت
بیشتری میکند، اما نوزاد نمیداند که این احساسات از او
جدا هستند. و تحت تأثیر این خطای حسی که او و
مادرش یکی هستند قرار دارد.ماهلر عنوان کرد که این
حالات نبود تمایز، که ما تنها میتوانیم آن را استنباط کنیم،
همان چیزی است که آن را "همزیستی"مینامیم. مفهوم
خودشیفتگی اولیه برای فرویدپایداری جسم برای پیاژه و
افتراق شی برای ورنر است.
94 جزوه رشد کیهان 148 1 در نظریه ویگوتسکی مفهومی تحت عنوان سکوسازی)
اسکلت بندی( وجود دارد و بدین معناست که در ابتدا بزرگسال)
یا همسال تواناتر( کمک خوبی به کودک می کند، اما به
تدریج یاری رساندن را کاهش میدهد تا اینکه کودک خود از
عهدهکار برآید. این یاری رسانی مانند ایجاد سکوی
موقتی است که پس از انجام دادن کار دیگر نیازی به آن
نیست) برای پاسخ به این سوال باید می دانستیم که
سکوسازی همان
اسکلت بندی است).
95 جزوه رشد کیهان - 4 نشانگان در چرخان به این اشاره دارد که فرزندان
در جوامعی که شرایط اقتصادی همراه با رکود و بیکاری
وجود دارد، در برهه ای از چرخه زندگی خود، خانه را به
منظور تحصیل در دانشگاه، کار یا ازدواج ترک می کنند و
سپس در سنین بالاتر به تنهایی یا همراه با خانواده و
فرزندان به خانه پدر و مادری خود بازمی گردند .
این پدیده مخالف آشیانه خالی است.
96 جزوه رشد کیهان 60 1 براساس نظریه یونگ تفرد یا فردیت یافتگی بازتابی
از پدیدآیی خویشتن واقعی به واسطه تعادل یا یکپارچگی
بخش های متضاد شخصیت است. فردیت یافتگی نه تنها
رسیدن به تعالی روانی است، بلکه همچنین جدایی ما را،
از همرنگی روزمره با اهداف و ارزشهای فرهنگ توده مردم،
نیز دربرمیگیرد. مهمترین الگو، همان خوی شتن ا ست.
تلاش ناخودآگاه ما برای وحدت کمال و معنایابی خویشتن،
نیروی درونی برای تعادل بخشیدن و آ شتی دادن
جنبه های متضاد شخصیت ماست. این مسیر که به
طرف رشد سلامت است و به سوی هدف دست نیافتنی
خویشتن پیش میرود، "فردیت یافتگی" نامیده میشود.
یونگ میانسالی را دوره وحدت شخصیت، تبلور خویشتن
و در نهایت رسیدن به نوعی تفرد یا فردیت تلقی کرده است
.
97 جزوه رشد کیهان 63 1 دو تغییر ساختاری عمده در قشر مخ، مخصوصا در مناطق حافظه و استدلال، با بیماری آلزایمر ارتباط دارند. درون نورونها، گره های نوروفیبریل ظاهر میشوند- دسته هایی از رشته های پیچ خورده که حاصل ساختارهای نورونی تباه شده هستند. بیرون نورونها رسوبات آمیلوئید، انبوهی از رسوبات پروتئین خراب شده به نام آمیلوئید ایجاد میشود که تودهای از سلو لهای عصبی و گلیال مرده آن را احاطه کرده است. گرچه برخی از گره های نوروفیبریل و رسوبات آمیلوئید در مغز افراد میانسال و سالخورده سالم وجود دارند و با بالا رفتن سن افزایش می یابند، اما در قربانیان آلزایمر بسیار فراوانتر هستند.
98 کتاب کرین 63 1 به اعتقاد گزل سازوکارهای رشد درونی آنقدر نیرومند هستند که انسان تا حد زیادی می تواند رشد خود را منظم کند. گزل برای این تبیین این حالت از مفهوم خودگردانی استفاده کرد.
99 جزوه رشد کیهان 72 2 به اعتقاد گزل سازوکارهای رشد درونی آنقدر نیرومند هستند که انسان تا حد زیادی می تواند رشد خود را منظم کند. گزل برای این تبیین این حالت از مفهوم خودگردانی استفاده کرد.
100 جزوه رشد کیهان 116 3 همانندسازی با مجموعه ای از ارزش ها، ایدئولوژی یا گروه
های قومی به مفهوم تعهد اشاره دارد که نیروی بنیادی
مرحله نوجوانی است و به دنبال حل موفقیت آمیز بحران
هویت یابی در برابر سردرگمی هویت اتفاق می افتد.
101 جزوه بالینی کیهان 45 3 استرنبرگ 3 جنبه هوش را معرفی کرد. عنصر مولفه ای: به تفکر تحلیلی اشاره دارد. نمرات بالا در این جنبه شخصی را ترسیم
می کند که آزمون دهنده خوبی است. جنبه تجربه ای:
به تفکر خلاق اشاره دارد و شخصی را ترسیم می کند
که می تواند عناصر تجربه را بگیرد و آن ها را با بینش وری
درهم آمیزد. جنبه ساختاری)موقعیتی یا زمینه ای(: که به
تفکر عملی اشاره دارد و یک آدم عملگرا را ترسیم می کند
که می تواند به شکل موفقیت آمیزی محیط را دستکاری کند.
هوش عملی نشان می دهد که رفتار هوشمندانه هرگز از
فرهنگ مستقل نیست.
102 - - 3 نظریه آقای سلمن در رابطه با درک کردن دیدگاه
دیگران است و یک توالی 5 مرحله ای را شرح می دهد.
درک دیدگاه دیگران در شکل گیری دوستی نقش
به سزایی دارد.
103 کتاب کرین 136 2 ازنظر مونتسوری این فرآیند که کودکان از طریق
کار فشرده حالت طبیعی خویش را باز می یابند،
به هنجارسازی نام دارد.
104 - - 3 نظریه یونگ در چهارچوب نظریات هنجاری مرحله ای
قرار می‌گیرد و مراحل وی از کودکی تا بزرگسالی را
شامل می‌شود اما تاکید بیشتر وی بر دوره بزرگسالی است.
105 جزوه رشد کیهان 103 2 افراد در مرحله 5 کلبرگ براین باورند که بهتر است
جامعه خوب را به عنوان قرارداد اجتماعی تصور کنیم که
در آن مردم به صورت آزادنه برای منافع همه به کار می پردازند.
اقراد مرحله 5 کلبرگ درمی یابند که درون هرجامعه ای
گروه های اجتماعی مختلف دارای ارزش های متفاوتی هستند
ولی بر این باورند که همه افراد منطقی در 2 نکته توافق دارند:
1 - همه مردم خواهان برخی حقوق اولیه نظیر آزادی و زندگی
و حمایت اند و 2 - همه مردم می خواهند برای تغییر قوانین غیرمنصفانه و رشد جامعه برخی فرآیندهای دموکراتیک به
کار گرفته شود
.
 

نتیجه ارزیابی:

  • تعداد کل سوالات درس روانشناسی رشد : 20
  • تعداد سوالاتی که در منابع درس روانشناسی رشد وجود داشته :  16
  • تعداد سوالاتی که پاسخشان مستقیماً در جزوه کیهان بود: 13
  • درصد پوشش­دهی جزوات کیهان به سوالات این درس در این آزمون :  81 درصد
  • پاسخ ها بر اساس آخرین ویراست جزوات سال 99 روانشناسی کیهان  استخراج شده است.
  • تاریخ برگزاری آزمون: 7 مرداد
  • تاریخ تهیه گزارش: 30 مرداد
  • این گزارش مطابق با دفترچه C سوالات و پاسخنامه های آزمون تهیه شده است 

مطالب مرتبط :

نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.