.
hed

 تحلیل جامع سوالات درس روانشناسی رشد و عمومی در کنکور ارشد

وزارت بهداشت 99

سوال منبع پاسخ صفحه پاراگراف پاسخ
صحیح
پاسخ تشریحی
41 جزوه کاپلان - جلد 1 81 دوم 1 معادل افسردگی نیز علامت یا سندرمی است که ممکن است
شکل ناقصی از دوره افسردگی باشد
. مثلا علایم سه گانه فرار از مدرسه،
سومصرف الکل، و لاابالیگری جنسی در نوجوانی که تا پیش از آن رفتار خوبی داشته،
ممکن است اجزایی از یک معادل افسردگی باشد.
42 جزوه عمومی 62 سوم 2 در بسياري از افراد خوابواره رفته، بخشي از ذهن كه در حوزه آگاهي قرار ندارد،
ظاهراً ناظر بر كل تجربه فرد است. استعاره ناظرپنهان به ساختاري ذهني
اطلاق مي شود كه همه اتفاقات را پايش ميكند، ولي خود فرد خوابواره
رفته از درك آنها بي خبر است
43 جزوه رشد 7 چهارم 4 ویگوتسکی با پیاژه موافق است که کودکان موجودات فعال و سازنده ای هستند.
اما برخلاف پیاژه بر تلاش های مستقل کودکان تاکید کرد، ویگوتسکی
رشد شناختی را به صورت فرآیندی که جامعه میانجی آن می شود در نظر گرفت.
رشد شناختی کودکان را وابسته به حمایت بزرگسالان و همسالان مقرر می دانند
.
44 جزوه رشد 63 دوم 3
افراد با پراکندگی هویت فاقد جهت گیری روشنی هستند. آنها نه به ارزش ها و
اهداف پایبند هستند و نه به طور فعال برای کسب آنها تلاش می کنند
.
ممکن است
که اصلا گزینه ها را کاوش نکرده یا این تکلیف را بسیار تهدید کننده و طاقت فرسا بدانند.
(نمی دانم، خیلی مهم نیست، میتوانم هم فلان چیز را بپذیرم و هم نپذیرم
).
45 جزوه رشد 64 دوم 1 در سطح پیش عرفی(پیش قراردادی) اصول اخلاقی به صورت بیرونی کنترل می شوند.
مانند مرحله دگرمختار پیاژه، کودکان مقررات صاحبان قدرت را میپذیرند و اعمال را
به وسیله پیامدهای آن ارزیابی میکنند. رفتارهایی که بر تنبیه منجر میشوند، بد؛
و آنهایی که به پاداش ها می انجامند، خوب در نظر گرفته می شوند
.
46 جزوه رشد 36 هفتم 2 به عقیده پیاژه اساسی ترین نارسایی تفکر پیش عملیاتی، خود محوری است-
ناتوانی در تشخیص دادن نقطه نظر های نمادین دیگران از نقطه نظر های خویشتن.
وقتی کودکان برای اولین بار دنیا را به صتورت ذهنی بازنمایی میکنند روی نقطه نظر
خودشان تمرکز می کنند و تصور می کنند که دیگران مانند خود آنها درک، فکر و احساس
می کنند. متقاعد کننده ترین دلیل پیاژه برای خود محوری مسئله سه تا کوه است
.
خود محوری مسئول تفکر جاندار پنداری کودکان پیش عملیاتی است این عقیده که
اشیای بی جان از ویژگی های جاندار، مانند فکر و احساس و هدف برخوردارند
.
47       3  
48 جزوه رشد 62 سوم 2 وقفه هویت: کاوش بدون رسیدن به احساس تعهد
49 جزوه رشد 6 و 4   1 در مرحله ابتکار عمل در برابر احساس گناه( 3 تا 6سالگی) اریکسون کودکان
از طریق بازی وانمود کردن، نوع آدمیرا که میتوانند ب شوند کاوش می کنند.
ابتکار عمل زمانی شکل میگیرد که والدین از درک هدف و مقصود جدید
در فرزند حمایت کنند. اگر والدین توقع زیادی از فرزند خود دا شته با شند
که خود را کنترل کند موجب احساس گناه در او می شوند
.

در مرحله پیش عملیاتی( 2تا 7سالگی) پیاژه کودکان برای بازنمایی کشفیات
حسی - حرکتی قبلی خود از نمادها استفاده می کنند، رشد زبان و
بازی وانمود کردن صورت میگیرد
.
این دو مرحله تقریبا همزمان رخ می دهند.
50 جزوه رشد 83 دوم 3 اگاهی از مرگ بر مبنای پنج مفهوم استوار است:
-1 تداوم: وقتی موجود زنده ای می میرد،دوباره نمی توان ان را به زندگی برگرداند.
-2 اجتناب ناپذیری: همه موجودات زنده سرانجام می میرند.
-3 توقف: تمام کارکردهای زنده از جمله حرکت،فرایندهای بدن،فکر و احساس هنگام مرگ متوقف می شوند.
-4 قابلیت کاربرد: مرگ فقط در مورد موجودات زنده کاربرد دارد.
5-علیت: مرگ به علت از کار افتادن عملکرد بدن روی می دهد.
51 جزوه عمومی 27 اول 3 بچه هاي دو تا سه ساله، خود ظرف غذايشان را به دست مي گيرند يا
اسباب بازي شان را از قفسه برمي دارند. همچنين با استفاده از قوه تكلم
، احساس ها و خواسته هاي خود را به ديگران توضيح مي دهند.
بنابراين وابستگي آنها به مراقبان به طور عام و مراقبان آشنا به طور خاص كاهش
مي يابد و بود و نبود پدر و مادر برايشان اهميت كمتري مي يابد
.
52 جزوه مارنات 23 اول 1 گیلفورد برای تدوین مفهوم سازی هوش که بر محور تعامل های خاص بین
عوامل مختلف متمرکز بود ،مجموعه ای از فنون بسیار پیچیده تحلیل عاملی
را به کار بست
. یکی از محدودیت های عمده ی رویکرد روان سنجی آن است
که هر چند نظریه های مربوط به ماهیت هوش به تفضیل تشریح شده اند ،
آزمون های هوشی تدوین شده ممکن است در عمل این سازه ها را اندازه گیری
نکنند
.بنابراین، گزینه اول طبق این تعریف از دید گیلفورد نادرست می باشد.
53 جزوه کاپلان - جلد 1 138 سوم 4 اختلال هویت تجزیه ای ارتباط زیادی با تجربیات آسیب شدید اوایل کودکی
(معمولاً سوء رفتار) دارد. سوء رفتار جسمی و جنسی شایع ترین منبع
گزارش شده آسیب کودکی در این افراد بوده است
.
54       1  
55 جزوه رشد 89   1 بلوغ با نوجوانی مرتبط است. اریسکون پیامد منفی نوجوانی را سردرگمی نقش نامید.
اعتمادی که در نوباوگی آموخته شده است، اساس وفاداری در
نوجوانی را تشکیل می دهد. همتای بیمارگون وفاداری انکار نقش است،
نوعی آسیب اساسی نوجوانی که میتواند به صورت تردید یا تمرّد درآید
56 جزوه رشد 36 هفتم 2 اساسی ترین نارسایی تفکر پیش عملیاتی، خود محوری است
57 جزوه شخصیت 137   4 ارضای نیازهای کوششی، هنری، و شناختی برای سلامت جسمانی و روانی
فرد ضروری است و ناکامی آنها به بیماری منجر میشود. نیازهای روان رنجور،
خواه ارضا شده یا نشده باشند، فقط به رکود و آسیب می انجامند.
نیازهای روانرنجور بیثمرند. آنها به سبک زندگی ناسالم تداوم می بخشند
و هیچ ارزشی ندارند. معمولاً واکنشی هستند؛ یعنی جبرانی برای نیازهای
اساسی ارضا نشده هستند. نیازهای روان رنجور با نیازهای اساسی
از این نظر فرق دارند که ارضای آنها به رشد کمکی نمیکند
.

طبق تعاریف می توان استنباط کرد احتکار مربوط به نیاز روان رنجوری است
58 جزوه شخصیت 43 و 44   2 کلاین معتقد بود کودکان از همان اوایل طفولیت، برای محافظت از خود (ایگو)
در برابر اضطرابی که خیالهای ویرانگرانة خودشان آن را برمی انگیزند،
چند مکانیزم دفاعی روان را اختیار میکنند: درونفکنی، فرافکنی،
تقسیم کردن و همانندسازی فرافکن
. همچنین، کلاین معتقد بود خود،
یا درک خویشتن فرد، خیلی زودتر از آنچه فروید فرض کرده بود به پختگی می رسد.
از نظر فروید، کودک تحت سلطة نهاد قرار دارد. اما کلاین عمدتاً نهاد را نادیده گرفت
و نظریة خود را براساس توانایی اولیة خود در درک کردن
هر دو نیروی ویرانگر و مهرآمیز و کنترل کردن آنها از طریق تقسیم کردن، فرافکنی،
و درونفکنی استوار نمود. بنابراین استنباط می شود درون فکنی
با اولین تغذیه کودک و زودتر از بقیه موارد آغاز می شود.
59 جزوه شخصیت 51 اول 4 نظریة روانکاوی اجتماعی کارن هورنای بر این فرض استوار است
که شرایط اجتماعی و فرهنگی، مخصوصاً تجربیات کودکی،
عمدتاً مسئول شکلدهی شخصیت هستند. افرادی که
نیازهای عشق و محبتشان در کودکی برآورده نشده است،
خصومت بنیادی نسبت به والدینشان پرورش میدهند
و در نتیجه، از اضطراب بنیادی رنج میبرند
.
60 جزوه شخصیت 58 چهارم 1 اولین نیاز انسانی یا وجودی، نیاز به ارتباط، یعنی سایقی
برای پیوستن به فرد یا افراد دیگر، است. افراد به سه طریق با دنیا
ارتباط برقرار می کنند: سلطه پذیری، قدرت، و عشق. زمانی که یک
فرد سلطه پذیر و یک سلطه جو یکدیگر را پیدا میکنند، اغلب رابطة همزیستی
برقرار می نمایند، رابطه ای که برای هر دو نفر رضایتبخش است.
اما مانع از پیشروی به سوی یکپارچگی و سلامت روانی میشود.
افراد در روابط همزیستی، با عشق به سمت یکدیگر کشیده نمی شوند،
بلکه زیربنای این اتحاد احساسهای ناهوشیار خصومت است.
فروم عشق را به این صورت تعریف کرد: وحدت با کسی یا چیزی خارج از خویشتن،
تحت شرایط حفظ کردن جدایی و یکپارچگی خویشتن.
عشق فرد را قادر می سازد نیاز به ارتباط را ارضا کند بدون اینکه از
یکپارچگی و استقلال خود صرفنظر نماید. فروم در کتاب هنر عشق ورزیدن
اهمیت دادن، مسئولیت، احترام و شناخت را به عنوان چهار عنصر مشترک
در تمام شکل های عشق واقعی مشخص کرد
.
 
کل سوالات این درس در کنکور ارشد بهداشت روانشناسی 99: 20
تعداد سوالاتی که پاسخشان مستقیماً در رفرنس‌های اصلی این درس موجود بود: 11
(11 سوال از رشد و عمومی و بقیه سوالات از رفرنس­ های معرفی شده دیگر از جمله کاپلان، شخصیت بودند که پاسخ شان نیز در جزوات مربوطه وجود داشت)
درصد پاسخ دهی جزوات کیهان به سوالات این درس در این آزمون:  %90
میانگین موزون رتبه های تک رقمی کنکور ارشد بهداشت روانشناسی99: 75%

 
پاسخ ها بر اساس آخرین ویراست جزوات کیهان برای آزمون ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 99 استخراج شده است.

تهیه شده توسط
مشاوران کنکور کارشناسی ارشد گروه آموزشی کیهان

 
 
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.