.
hed

تحلیل جامع سوالات روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان کنکور ارشد روانشناسی 99در کنکور ۹۹ همچون سال گذشته سهم درس روان‌شناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان از کنکور ۱۵ سوال بود. به نظر می‌آید سطح سوالات این درس در کنکور امسال، کمی از سال گذشته آسان‌تر شده باشد. سهم سوالات مستقیم از  روان‌شناسی فیزیولوژیک ۶ سوال و باقی سوالات از انگیزش و هیجان مطرح شده بودند که قسمت دشوارتر سوالات را تشکیل می‌دادند. داوطلبان کیهانی می‌توانستند با تسلط کافی روی تنها  ۱۸۵ صفحه جزوه‌ی فیزیولوژیک کیهان پاسخگوی ۹۳ درصد از سوالات کنکور امسال می‌بودند!
 
شماره
سوال
منبع پاسخ صفحه پاراگراف پاسخ صحیح پاسخ تشریحی
181 جزوه
روانشناسی فیزیولوژیک ،
انگیزش  و هیجان کیهان
167 قسمت دشواری و
روشن بودن هدف
2(4؟؟؟) طبق پاسخ‌نامه اولیه سازمان‌ سنجش گزینه ۲ یا انرژی-جهت
صحیح است!! که به نظر می‌اید طبق منابع اصلی درس
روانشناسی فیزیولوژیک (مانند کتاب ریو) گزینه ۴ یا عملکرد- انرژی
صحیح باشد.

طبق جزوه کیهان: زمانی که د شواری هدف ها بیشتر می شود
، عملکرد به صورت خطی افزایش می یابد. . زیرا افراد به اندازه‌ای
تلاش به خرج می دهند که هدف از انها مطالبه میکند. یعنی
هدف‌هایراحت، تلاش کم را تحریک می کنند. تلاش به نسبت
دشواریهدف صورت می گیرد.
 روشــن بودن هدف مهم اســت،
زیرا هدف های روشــن، ابهام در فکر و بی ثباتی در عملکرد
را کاهش می دهند. هدف ها همیشــه عملکرد را افزایش
نمی دهند. فقط هدف های دشوار و روشن عملکرد را افزایش
می دهند. علت اینکه عملکرد را افزایش می دهند انگیزشی است.

 
182 جزوه
روانشناسی فیزیولوژیک ،
انگیزش  و هیجان کیهان
17 آخر 3 گلوتامات یک نوروترانسیمتر همیشه تحریکی است که از
اسید امینه اسید گلوتامیک ساخته میشود. از انجا که اسید
گلوتامیک (گلوتامیت) و اسید گاما امینوبوتیریک (
GABA) در
جانداران بسیار ساده یافت میشوند.گلوتامیت در مغز انسان
باعث افزایش برانگیختگی و هشیاری میشود و در فرایند
یادگیری موثر است.

 
183 جزوه
روانشناسی فیزیولوژیک ،
انگیزش  و هیجان کیهان
11 هشتم 3 هنگامی که سلول عصبی تحریک میشود، نفوذپذیری
غشاء در ابتدا برای یونهای سدیم و بعد برای یونهای
پتاسیم تغییر می کند و پتانسیل ارامش تا حد استانه
تحریک (50
میلیولت) افزایش مییابد و وقتی بدین حد رسید
، پتانسیل فعالیت به مدت 0/2 تا 0/5 میلی‌ثانیه ایجاد می شود.
نظر به اینکه در این مرحله، سلول بار منفی در حال ارامش خود
را از دست می دهد، ان را مرحله دپلاریزاسیون

(ناقطبی شدن) مینامند.

 
184 جزوه
روانشناسی فیزیولوژیک ،
انگیزش  و هیجان کیهان
46 آخر 4 عقده‌های قاعده‌ای که یکی از بخشهای اصلی ان هسته
دمدار و پوتامن (استریاتوم یا جسم مخطط) می‌باشد، در
تبدیل طرح یا الگوی حرکتی به برنامه حرکتی نقش دارد.
وقتی یک حرکتی به مقدار زیاد تکرار می‌شود و به صورت
عادت در می اید، این برنامه در عقدههای قاعده‌ای حفظ
می‌گردد و به صورت حافظه روندی که همان حافظه مهارتی
یا حرکتی می‌باشد ذخیره می‌شود. در حافظه روندی ساختار
اصلی که نقش دارد جسم مخطط بویژه هسته دمدار نقش دارد.

 
185 جزوه
روانشناسی فیزیولوژیک ،
انگیزش  و هیجان کیهان
    2 بگذریم ... فقط جای تاسف دارند اینگونه سوال‌ها
در سال ۲۰۲۰با بی توجهی کاملبه
یافته‌های جدید علوم‌اعصاب

 
186 جزوه
روانشناسی فیزیولوژیک ،
انگیزش  و هیجان کیهان
138 دوم 1 پاسخ، با توجه به گزینه‌ها، کاملا قابل استنباط از
قسمت حسادت جزوه است. حسادت واکنش به خطری می باشد
که عشق و محبت شخصی را که برای ما اهمیت دارد از دست
بدهیم و محبت وی به سمت شخص دیگری هدایت شود. حسادت
با احساس سوءظن، طرد، خصومت، خشم، ترس، فقدان و صدمه
همراه است. حسادت مبتنی بر از دست دادن ارتباط موجود است
و غبطه بر مبنای امکان تملک چیزی است که دیگری دارد.

 
187 جزوه
روانشناسی فیزیولوژیک ،
انگیزش  و هیجان کیهان
121 قسمت زیست شناختی
و هیجان
2 کارول ایزارد، پل اکمن و جک پنکسب سه نماینده
دیدگاه زیستی هستند. ایزارد اعلام  میدارد چون
کودکان از لحاظ زیستی پیشرفته ولی از لحاظ شناختی
ضعیف هستند، برتری عوامل زیستی در هیجان را بهتر
به اثبات می‌رسانند. اکمن خاطر نشان میسازد که هیجان‌ها
بسیار سریع شروع می‌شوند، کوتاه‌مدت اند و می تواند
به صورت غیرارادی روی دهند. بنابراین وقتی به صورت
هیجانی عمل می‌کنیم حتی قبل از اینکه از هیجان پذیری
اگاه باشیم، هیجانها در ما روی می‌دهند. به اعتقاد اکمن
، هیجان‌ها چهار بعد دارند: احساسی، انگیختگی، هدف و بیانگری.
از نظر پنکسپ هیجان‌ها از مدارهای عصبی که فعالیت مغز
را تنظیم می‌کند ناشی میشوند (زیست شیمی، عصبی).

سه نماینده دیدگاه شناختی ریچارد لازاروس، کالس شرر،
برنارد وینر ه ستند. لازاروس معتقد ا ست که بدون اگاهی
از ارتباط شخصی یک رویداد با سلامتی فرد، دلیلی برای
پاسخ دادن به صورت هیجانی وجود ندارد.

 
188 جزوه
روانشناسی فیزیولوژیک ،
انگیزش  و هیجان کیهان
156 نهم 1 عینا مثال صورت سوال در جزوه آمده است.
بازخورد منفی: به سی ستم توقف فیزیولوژیکی تعادل حیاتی
اشاره دارد. افراد به اندازه ای می خورند که دیگر گرسنه نباشند.
سایق رفتار را فعال می کند و بازخورد منفی ان را متوقف می کند.
اگاهی از اینکه بدن چگونه علامت سیری می‌دهد، بررسی
سیستمهای بازخورد منفی را تشکیل می‌دهد.

 
189 جزوه
روانشناسی فیزیولوژیک ،
انگیزش  و هیجان کیهان
122 اول 3 عناصر موجود در حلقه بازخورد پالچیک، شناخت،
انگیختگی، إحساس‌ها، امادگی برای عمل، جلوه‌های
بیانگر و فعالیت رفتاری ا شکار هستند.

 
190 جزوه
روانشناسی فیزیولوژیک ،
انگیزش  و هیجان کیهان
177 دوم 4 افراد هیجان‌خواه از سطح پایین مونوامین اکسیداز برخوردارند.
 
191 جزوه
روانشناسی فیزیولوژیک ،
انگیزش  و هیجان کیهان
15 آخر 1 اگر اتصال نوروترانسیمتر به گیرنده باعث باز شدن کانالهای
سدیمی و ورود سدیم گردد، در این حالت پتانسیل پس سیناپسی
تحریکی (
EPSP) ایجاد می‌گردد و وقتی پتانسیل پس سیناپسی
تحریکی به استانه تحریک رسید، در سلول پس سیناپسی پتانسیل
عمل شکل گرفته و هدایت میگردد. بالعکس اگر اتصال نوروترانسمیتر
به گیرنده باعث باز شدن کانالهای پتاسیمی یا کلری شود، در این حالت
به دلیل خروج یون مثبت پتاسیم یا ورود یون منفی کلر، پتانسیل غشاء
منفی تراز حد استراحت میگردد که به این حالت هایپرپوالریزاسیون یا
قطبی‌تر شدن سلول پسسیناپسی اصطلاحا پتانسیل پس سیناپسی
مهاری (IPSP) گفته می‌شود.

 
192 جزوه
روانشناسی فیزیولوژیک ،
انگیزش  و هیجان کیهان
156 چهارم 1 با مطالعه محتوای تقسیم بندی نیاز‌ها به سه دسته
فیزیولوژیکی (تشنگی، گرسنگی، میل جنسی)،
روانشناختی (خودمختاری، شایستگی، ارتباط) و
اجتماعی (پیشرفت، پیوندجویی و صمیمیت، قدرت)
این سوال به سادگی قابل پاسخ است.

 
193 جزوه
روانشناسی فیزیولوژیک ،
انگیزش  و هیجان کیهان
51 پنجم 4 کورت ریشتر (1967) مفهوم ساعت زیستی را معرفی کرد
و اعلام داشت که این ساعت زیستی نسبت به اغلب
شکل‌های اختلال، فاقد حساسیت است. حیوانات کور
یا کر ریت‌مهای شبانه‌روزی نسبتًا طبیعی دارند. مطمئن ترین روش
برای صدمه زدن به ساعت زیستی، مختل کردن منطق های
از هیپوتالاموس به نام هسته فوق چلیپایی
Suprachiasmatic nucleus
است که مخفف ان SCN میباشد. این منطقه نام خود را از مکان خود
می‌گیرد که درست بالای چلیپای بینایی (فوق کیاسمایی) است.
SCN کنترل اصلی ریتم‌های شبانه روزی خواب و دما را تامین می‌کند.

 
194 جزوه
روانشناسی فیزیولوژیک ،
انگیزش  و هیجان کیهان
82 دوم ایا باید ترتیب را در این نظریه مهم بشماریم؟؟
فروید نظریه سایق خود را با چهار عنصر خالصه کرد:
منبع، محرک، هدف و شیء. منبع سایق کمبود بدن است
(مثل بی غذایی). سایق محرکی (نیرویی) دارد که هدف
ان برطرف کردن کمبود بدن ا ست. فرد برای ر سیدن به
این هدف در سطح روانشناختی دچار اضطراب می شود
و همین اضطراب است که جستجوی رفتار را برای شیئی
که بتواند کمبود بدن را برطرف کند، برانگیخته می کند.

 
195 جزوه
روانشناسی فیزیولوژیک ،
انگیزش  و هیجان کیهان
51 دوم 3 (4 ؟؟؟) در این سوال هم به طرز واضحی در پاسخنامه سازمان سنجش
خطا رخ داده است و به اشتباه گزینه سوم یعنی هسته جانبی
شکمی هیپوتالاموس به عنوان مرکز سیری نام برده شده است،
در حالی که بخش شکمی میانی هیپوتالاموس مرکز سیری مغز است.

 
  
  • کل سوالات درس روان‌شناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان در کنکور ارشد روانشناسی 99: 15
  • تعداد پاسخدهی جزوه روان‌شناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان کیهان به سوالات این درس:  14
  • درصد پاسخدهی جزوه روان‌شناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان کیهان به سوالات این درس:  93%
  • میانگین درصد رتبه های تک رقمی کنکور ارشد روانشناسی در درس روان‌شناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان: 55%
  • میانگین درصد رتبه های تک رقمی کنکور ارشد روانشناسی: 65%
  • تاریخ برگزاری آزمون: 16 مرداد 99
  • تاریخ تهیه گزارش: 23 مرداد 99
  • این گزارش مطابق با دفترچه  A سوالات و پاسخنامه های آزمون تهیه شده است.
     
 
پاسخ ها بر اساس آخرین ویراست جزوات کیهان برای آزمون ارشد  99 استخراج شده است.


تهیه شده توسط مشاوران کنکور کارشناسی ارشد
گروه آموزشی کیهان


 
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.