نمونه کارنامه های داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد  99

آخرین رتبه ی قبولی در سهمیه در دوره های روزانه و شبانه در رشته روانشناسی عمومی 2202

آخرین رتبه ی قبولی در سهمیه در دوره های روزانه و شبانه در رشته روانشناسی بالینی  1365

آخرین رتبه ی قبولی در سهمیه های دیگر و دانشگاه های آزاد در رشته روانشناسی عمومی 43911

  آخرین رتبه ی قبولی در سهمیه های دیگر و دانشگاه های آزاد در رشته روانشناسی بالینی 43157

 

رتبه 26 روانسنجی


رتبه 8 روانشناسی بالینی


رتبه 9 روانشناسی کودکان استثنایی


رتبه 3 روانشناسی تربیتی


رتبه 7 روانشناسی بالینی


رتبه 15 روانشناسی بالینی


رتبه  10 روانشناسی عمومی


رتبه  1 روانسجی و روانشناسی کودکان استثنایی


رتبه 11 روانشناسی عمومی


رتبه 2 روانشناسی عمومی


رتبه 5 روانشناسی کودکان استثنایی