نمونه کارنامه های داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد  1400

کارنامه رتبه 15 روانشناسی عمومی

کارنامه رتبه 16 عمومی

کارنامه رتبه 37 عمومی

کارنامه رتبه 8 عمومی