جزوات ارشد وزارت علوم  محتوی جزوات ارشد وزارت بهداشت محتوی
آسیب شناسی روانی جلد 1 طبقه بندی و تشخیص-اختلال دوقطبی آسیب شناسی روانی(کاپلان) جلد1 اختلال دو قطبی
آسیب شناسی روانی جلد 2 اختلالات تغذیه وخوردن- اختلالت خواب و بیداری آسیب شناسی روانی (کاپلان)جلد 2 اختلال خواب-ملال جنسیتی
روان شناسی کودکان استثنایی معلولیت جسمی،حرکتی-اختلال های خلقی آسیب شناسی روانی( کاپلان) جلد3-اختلالات دوران کودکی اختلا تغذیه و خوردن در شیرخوارگی- اسکیزوفرنی زود آغاز
روانشناسی رشد رشد پیش از تولد-نظریه یادگیری اجتماعی بندورا روانشناسی رشد رشد جسمانی و شناختی در اوایل کودکی
روانشناسی بالینی آزمون گیری در روانشناسی-روانشناسی فردی آدلر روانشناسی بالینی راهبرد ایجاد رابطه- مداخله بالینی-انتقال احساسات در محیط درمانی
روانشناسی عمومی فرآبندهای حسی-هیجان نظریه های روان درمانی ( کوری) درمان آدلری-درمان فمنیستی
روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان ساختار و کنش سلول های دستگاه عصبی-غدد درون ریز و هورمون ها ارزیابی روانشناختی (مارنات) مقدمه-پرسشنامه روانی کالیفرنیا
علم النفس سهروردی-نظریه های جدید در روانشناسی روانشناسی شخصیت رولو مِی- نظریه هیجان خواهی زاکرمن
آمار و روش تحقیق جلد1 اندازه گرایش های مرکزی نوروسایکولوژی( کالات -معظمی- حائری) رفتار های تولید مثل
آمار و روش تحقیق جلد2 مصاحبه- تحقیق همبستگی
روانشناسی تربیتی نظریه های یادگیری رفتارگرایی-راهبرد های یاگیری و شناخت
روشها و فنون مشاوره
 مبانی مشاوره راهنمایی و مشاوره خانوادگی، توانبخشی و بهداشتی
کاربرد نظریه های
روان درمانی
کاربرد آزمون های روانی_
روایی آزمون

 

دانلود رایگان جزوات دکتری وزارت علوم و وزارت بهداشت

جزوات دکتری وزرات علوم  مباحث جزوات دکتری وزارت بهداشت مباحث
آسیب شناسی روانی جلد 1 معنای نابه هنجاری و تعریف اختلال روانی- اختلال استرس پس از سانحه روانشناسی بالینی ویژه دکتری راهبردهای کسب اطلاعات-مداخله بالینی
آسیب شناسی روانی جلد 2 اختلالات خواب و بیداری-اختلالات نابه هنجاری جنسی آسیب شناسی روانی(کاپلان) جلد1 اختلال دو قطبی و اختلالات آن
نوروسایکولوژی مکانیزم های بیداری و هشیاری- فرآیند شناختی تفکر آسیب شناسی روانی (کاپلان)جلد 2 اختلال خواب-ملال جنسیتی
روانشناسی رشد رشد در اواخر کودکی- نظریه لئون تی یف نظریه های روان درمانی کوری درمان آدلری-درمان فمنیستی
آمار و روش تحقیق جلد1 توزیع فراوانی -نمرات استاندارد،توزیع نرمال ارزیابی روانشناختی مارنات مقدمه-پرسشنامه روانی کالیفرنیا
آمار و روش تحقیق جلد2 پرسشنامه-فراتحلیل آسیب شناسی روانی( کاپلان) جلد3-اختلالات دوران کودکی اختلا تغذیه و خوردن در شیرخوارگی- اسکیزوفرنی زود آغاز
کاربرد آزمون روانشناسی شخصیت رولو مِی- نظریه هیجان خواهی زاکرمن

 

دانلود رایگان کپسول ها و کتاب تست کارشناسی ارشد

کپسول ها کتاب های تست  محتوی کتب تست جامع
آسیب شناسی روانی آسیب شناسی روانی اختلالات فراگیر رشد-ناشنوایان کتاب تست جامع ارشد(وزارت علوم) جلد1
روانشناسی رشد روانشناسی رشد رشد پیش از تولد- نظریه های پردازش اطلاعات کتاب تست جامع ارشد(وزارت علوم) جلد2
روانشناسی بالینی روانشناسی بالینی روانکاوی کتاب تست جامع بهداشت
روانشناسی عمومی روانشناسی عمومی ادراک-زبان و اندیشه
روانشناسی فیزیولوژیک -انگیزش و هیجان روانشناسی فیزیولوژیک_انگیزش و هیجان کلیات-غدد درون ریز
علم النفس علم النفس کندی
روانشناسی شخصیت روانشناسی شخصیت آدلر-راتر،میشل
روانشناسی تربیتی روانشناسی تربیتی فصول 10و 18
آمار و روش تحقیق نوروسایکولوژی
آسیب شناسی روانی (کاپلان)
نوروسایکولوژی
زبان (وزارت علوم)
زبان ( وزارت بهداشت)
ارزیابی روانشناختی مارنات
نظریه روان درمانی کوری
رشد (بهداشت)
بالینی (بهداشت)