.
hed

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

توانمندسازی, توانمندسازی شناختی, شایستگی, خودمختاری, اعتماد, اعتماد به نفس, پرسشنامه, دانلود پرسشنامه, دانلود رایگان, دانلود پرسشنامه روانشناسی, پرسشنامه روانشناسی


هدف: سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان و ابعاد آن (شایستگی، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري، ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن و اﻋﺘﻤﺎد)


ردیف عبارات کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم
1 کاری را که انجام می دهم، برایم بسیار مهم است.          
2 فعالیت های شغلی ام، برای من شخصا ارزشمند (معنی دار) هستند.          
3 کاری که انجام می دهم، برایم ارزشمند (معنی دار) است.          
4 نسبت به توانایی های خود برای انجام کار مطمئن هستم.          
5 درباره شایستگی های خود برای انجام دادن وظایف خود اطمینان دارم (کارم در محدوده تبحر و قابلیت هایم قرار دارد).          
6 بر مهارت هایی که برای انجام دادن وظایف شغلی مورد نیاز می باشد، تسلط دارم.          
7 این فرصت را دارم که در انجام وظایف شغلی، از ابتکار شغلی خود استفاده کنم.          
8 می توانم در مورد چگونگی انجام وظایف شغلی خود تصمیم بگیرم (من قادرم مطابق میل خودم عمل کنم).          
9 در انجام دادن وظایف شغلی خود، استقلال زیادی دارم.          
10 تاثیر من بر آنچه در واحد کاری ام اتفاق می افتد، خیلی زیاد است.          
11 نسبت به آنچه که در واحد کاری ام اتفاق می افتد، کنترل زیادی دارم.          
12 نظر من در تصمیم گیری واحد کاری ام مورد توجه قرار می گیرد.          
13 اطمینان دارم که همکارانم با من کاملا صادق هستند.          
14 اطمینان دارم که همکارانم اطلاعات مهم را با من در میان می گذارند.          
15 اعتقاد دارم که همکارانم به کامیابی و موفقیت من توجه دارند.          
 
 
روش نمره گذاری و تفسیر
این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان و ابعاد آن (شایستگی، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري، ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن و اﻋﺘﻤﺎد) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:
گزینه کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم
امتیاز 1 2 3 4 5
 
 
 
 
 
پرسشنامه فوق دارای پنج بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:
 
بعد سوالات مربوطه
شایستگی 3-1
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري 6-4
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري 9-7
ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن 12-10
اﻋﺘﻤﺎد 15-13
 
 
 
برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. امتیازات بالاتر بیانگر میزان توانایی بیشتر سازمان در توانمندسازی کارکنان خواهد و برعکس
روایی و پایایی
در پژوهش تیمورنژاد و همکاران (1389) ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ رواﻳﻲﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻛﺘﺒﻲ و ﺷﻔﺎﻫﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎنوزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎدهﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ، اﺑﺘﺪا 30 ﻧﻔﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪآﻣﺎري اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ از روش آﻟﻔﺎيﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎ آن ﺑﺮاﺑﺮ 0.95 ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
در پژوهش عبداللهی و همکاران (1386) نیز آلفای کرونباخ برای پرسشنامه توانمدسازی روانشناختی در جدول زیر ارائه شده است:
 

مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه­ توانمدسازی روانشناختی

بعد آلفای کرونباخ
شایستگی 59/0
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري 81/0
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري 84/0
ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن 89/0
اﻋﺘﻤﺎد 88/0
 


 
 
منبع: تیمورنژاد، کاوه، صریحی اسفستانی، رسول، (1389)؛ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺘﺎدي وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﺤﻮلﺷﻤﺎره 62، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ 89
- Spreitzer, Gretchen M.  (1995) “Psychological Empowerment in the Workplace: Dimensions, Measurement and Validation”;  The Academy of Management Journal, Vol. 38 No. 5
- Mishra Aneil & Gretchen M. Spreitzer (1997), “Survivor  Responses to Downsizing: the Mitigating Effects of Trust  and Empowerment”;  Southern California Studies  Center.  Quinn, Robert E. & Gretchen M. Spreitzer .
 

داوری مقالات شما و ارائه مشاوره در خصوص بالابردن کیفیت آن

  

آموزش خصوصی و گام به گام نحوه نوشتن مقالهگروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی

تعداد بازديد : 8138
نظرات بينندگان
غیر قابل انتشار : 0
در انتظار بررسی: 0
انتشار یافته : 7
لیلا طهماسبی
|
1398/08/10 - 22:10
0
0
واقعا ممنونم بابت پرسشنامه توانمندسازی که به اشتراک گذاشتید. من پرسشنامه درمورد انسجام گروه کاری در سازمان میخوام چیزی پیدا نمیکنم میشه کمکم کنید؟؟
پاسخ ها
کیهان
|
1398/08/14 - 13:54
سلام لیلا


ما هر پرسشنامه ای که پیدا کنیم و نحوه نمره گذاریش رو داشته باشیم روی سایت قرار میدیم. فعلا همین پرسشنامه هایی که روی سایت هست رو داشتیم :(
 

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
علی
|
1398/01/18 - 10:14
0
1
سپاسگزام
محسن
|
1395/10/26 - 21:57
1
0
بسیار عالی . تشکر از شما
ارشینا
|
1395/10/23 - 11:05
1
0
سلام. واقعا ممنونم. کمک بزرگی بود. سپاس
فاطمه
|
1395/10/05 - 09:42
0
0
سلام خسته نباشید از اینکه این پرسشنامه را در سایت قرار دادید صمیمانه متشکرم
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/05 - 18:24
سلام فاطمه


پرسشنامه های دیگری هم روی سایت قرار خواهیم داد، با ما باشید :)

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.