.
تبلیغات


ارزیابی کلی آزمون

آزمون سراسری دکتری تخصصی روانشناسی 97 با آزمون سال گذشته تفاوت های زیادی داشت. از سوالات عجیب و غریب آمار خبری نبود. هیچ سوال محاسباتی در بخش آمار و روش تحقیق نبود. رشد و شخصیت سوالات معقولی داشتند و خلاصه، می­توان گفت داوطلبان آزمونی به مراتب با کیفیت تر از آنچه که در سال 94 (آزمون 95) دیده بودیم، تجربه کردند. 


ارزیابی درس روان­شناسی شخصیت

درجه دشواری سوالات در حد سال گذشته بود. طبق پیش بینی ها، از نظریه­ های کلی، ماهلر، فروید، مک کری و کاستا در این آزمون هم سوال داشتیم. پاسخ ­های سوالات این درس نسبت به درس روان­شناسی رشد شفاف تر بود و چالش کمتری برای داوطلب ایجاد می کرد. به عبارتی، سوالات درس روان­شناسی شخصیت حفظی تر اما روان­شناسی رشد مفهومی تر بودند. اگر به دیده انصاف نگاه کنیم، سوالات روان­شناسی شخصیت هم امسال پاسخ دادنی بودند. به طور مثال داوطلبی که به مجموعه 300 صفحه ای روان­شناسی شخصیت کیهان که خلاصه­ ای از تمام منابع را در خود دارد، تسلط 70 درصدی پیدا کرده باشد و سر جلسه هم با عملکردی 70 درصدی (30 درصد خطا) حاضر شده باشد

بر این اساس، توصیه می­کنیم داوطلبان آزمون دکتری روان­شناسی 98 نیز، با تکیه بر همان منابع همیشگی خود را آماده سازند. این جدول تمام حرف و پاسخ ما به سوال دوستانی است که می پرسند: " میشه به کیهان اعتماد کرد؟ چند درصد سوالا رو میشه باهاش جواب داد؟". به کمک این جدول، یک ابزار دقیق و عینی برای ارزیابی مجموعه­ در دست دارید.

در ادامه گزارش کاملی از پاسخنامه تشریحی این سوالات و همچنین کیفیت سنجی جزوه روان­شناسی شخصیت کیهان در این آزمون را خواهید دید.


 

شماره سوال در دفترچه

منبع پاسخ

صفحه

سطر

پاسخ صحیح

توضیحات

61

روانشناسی شخصیت کیهان

   

3

 

62

روانشناسی شخصیت کیهان

   

4

 

63

روانشناسی شخصیت کیهان

251

پاراگراف آخر

1

افراد برای جلوگیری از ناهماهنگی بین تجربه ارگانیزمی و خودپنداره، به صورت دفاعی واکنش نشان می دهند. حالت دفاعی محافظ خودپنداره در برابر اضطراب و تهدید است که از طریق انکار یا تحریف تجربیات ناهماهنگ با آن وظیفه خود را انجاممیدهد. دو دفاع اصلی، تحریف و انکار هستند. افراد با تحریف تجربه را طوری سوء تعبیر میکنند که با جنبه هایی از خودپندارة آنها متناسب باشد. در انکار افراد از درک کردن تجربه در اگاهی خودداری می کنند، یا حداقل اجازه نمی دهندجنبه هایی از آن نمادی شود.

64

روانشناسی شخصیت کیهان

280

پاراگراف اول و دوم

2

روانشناسی وجودی در فلسفه سورن کییرکگارد، فردریش نیچه، مارتین هایدگر، ژان پل سارتر، و سایر فیلسوفان اروپایی ریشه دارد. برای مدت بیش از 40 سال، مهمترین سخنگوی روانشناسی وجودی در ایالات متحده،رولو می بود. می باور داشت که خیلی از آدمها، جرأت ندارند با سرنوشت خودشان مواجه شوند، و در جریان گریختن از آن، بیشتر آزادی خود را از دست می دهند. آنها با نفی کردن آزادی خودشان، از مسئولیت نیز می گریزند. آنها که تمایلی به انتخاب کردن ندارند، آگاهی خود را نسبت به اینکه کیستند از دست می دهند و دچار احساس بی معنایی و بیگانگی می شوند.

65

روانشناسی شخصیت کیهان

133

پاراگراف اول

3

نظریه ی روان پزشکی بین فردی  interpersonal psychiatry  یا نظریه ی روابط بین فردی نظریه ای است که متعلق به هری استاک سالیوان روان پزشک آمریکایی می باشد. نظریه میان فردی او بیان می کند که رشد سالم انسان به توانایی فرد در برقراری رابطه صمیمانه با فردی دیگر وابسته است، اما متأسفانه اضطراب می تواند در هر سنی در روابط میان فردی رضایت بخش اختلال ایجاد کند.

66

روانشناسی شخصیت کیهان

192

خط 18

2

مکانیزم های گریز:چون اضطراب بنیادی احساس ترسناک انزوا و تنهایی ایجاد می کند، افراد می کوشند از طریق انواع مکانیزمهای گریز، از آزادی بگریزند. سه مکانیزم گریز اساسی:  خودکامگی، ویرانگری و پیروی است.

67

روانشناسی شخصیت کیهان

194 و 170

پاراگراف آخر ص194 و خط 11 ص179

4

در قسمت ارزیابی نظریه یادگیری-شناختی هر دو فصل راتر و میشل و بندورا اشاره شده است که نظریه یادگیری-شناختی، پژوهش های زیادی را به بار آورده است.

68

روانشناسی شخصیت کیهان

   

1

 

69

روانشناسی شخصیت کیهان

136

9

4

در نظریهی روان پزشکی بین فردی سالیوان، کودکان اغلب همبازیهای خیالی دارند که نوعی شخصیت بخشی خیالی هستند، یعنی، صفات یا افراد غیرواقعی که کودکان برای حفاظت از عزت نفسشان می آفرینند. سالیوان معتقد بود این دوستان خیالی به اندازة همبازی های واقعی برای رشد کودک اهمیت دارند.

70

روانشناسی شخصیت کیهان

258

سوال 13

3

سوال 13 ص 258(آزاد 87) به همین سوال اشاره کرده است(سوال تکراری). در رویکرد پدیدارشناسی بر تجربه های بلاواسطه تاکید می شود.

71

روانشناسی شخصیت کیهان

   

2

 

72

روانشناسی شخصیت کیهان

   

3

 

73

روانشناسی شخصیت کیهان

219

14

2

هر کسی چندین آمادگی اصلی دارد که 5 تا 10 ویژگی بسیار برجسته را که زندگی افراد پیرامون آنها متمرکز است، شامل می شوند. اغلب افراد 5 تا 10 آمادگی اصلی دارند که دوستان و آشنایان نزدیک آنها توافق دارند که شخصیت آنها را توصیف می کنندهمچنین سوال 4 ص 225(سراسری 82) به همین سوال اشاره کرده است(سوال تکراری).

74

روانشناسی شخصیت کیهان

59

9

1

توضیح خاطرات اولیه: آدلر برای آگاهی از شخصیت بیماران، از آنها میخواست خاطرات قدیمی خود را تعریف کنند. او باور داشت که خاطرات یادآوری شده، سرنخ هایی را برای آگاهی یافتن از سبک زندگی بیماران در اختیار می گذارند.

75

روانشناسی شخصیت کیهان

   

3

 

76

روانشناسی شخصیت کیهان

53

دو پاراگراف آخر

4

غایتشناسی، توجیه رفتار برحسب هدف نهایی آن است

77

روانشناسی شخصیت کیهان

73

9

1

یونگ معتقد بود شخصیت یک رشته مراحل را طی میکند که به تفرّد می انجامد. یونگ برخلاف فروید، بر نیمة دوم زندگی تأکید کرد، دورة بعد از 35 یا 40 سالگی که فرد فرصت کنار هم قرار دادن جنبه های مختلف شخصیت و رسیدن به خودپرورانی را دارد.

78

روانشناسی شخصیت کیهان

265

5

2

سوال بسیار واضح است و تنها کافیست نام رویکرد های موج اول و دوم یا نیروی اول یا دوم را بدانیم که در این خط اشاره شده است: (نیروی اول روانکاوی و شکلهای تغییر یافته آن، و نیروی دوم رفتارگرایی بود(

79

روانشناسی شخصیت کیهان

314 و 311

خط 1 ص 314 و خط 1 ص 311

1

موری چنان در کار خود دقیق بود که تصریح کرد نظریة شخصیت شناسی او نظریه ای موقتی و آزمایشی است. مهمترین کمک موری به نظریه پردازی و پژوهش در شخصیت، ارایة مفهوم نیاز به منظور تبیین انگیزش و جهت رفتار است.

80

روانشناسی شخصیت کیهان

19 و 20

پاراگراف آخر ص 19 و اول ص 20

4

با توضیحات مربوط به غرایز از جمله: غریزه نوعی سایق یا تکانة درونی است که به صورت نیروی انگیزشی مداوم عمل می کند.  غریزه که یک محرک درونی است و غرایز نیروی اصلی شخصیت هستند، نیروهای برانگیزاننده ای که رفتار را سوق می دهند و جهت آن را تعیین می کنند، می توان به پاسخ رسید.نتیجه ارزیابی
  • تعداد کل سوالات درس روانشناسی شخصیت: 20
  • تعداد سوالاتی که پاسخشان مستقیماً در جزوه رواشناسی شخصیت کیهان موجود بود:  14
  • درصد پاسخدهی جزوات کیهان به سوالات این درس در این آزمون:  70%
  • میانگین درصد رتبه های برتر کنکور دکتری در دروس تخصصی در مجموع: حدود 50 درصد
  • پاسخ ها بر اساس آخرین ویراست جزوه روانشناسی شخصیت برای آزمون دکتری 96 استخراج شده است.
  • تاریخ برگزاری آزمون: 4اسفند 96
  • تاریخ تهیه گزارش: 21اسفند 96
  • این گزارش مطابق با دفترچه Aسوالات و پاسخنامه های آزمون تهیه شده است.

با آرزوی موفقیت برای همه داوطلبان
 کیهان، انتخابی هوشمندانه برای داوطلبان آزمون های ارشد و دکتری

 

گروه آموزشی کیهان
 ارشد و دکتری روانشناسی
تعداد بازديد : 633
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
دانلود رایگان
تماس با ما
خیابان انقلاب اسلامی - خیابان 12 فروردین - کوچه نوروز - پلاک 4 - واحد 3
شماره تماس: 02166475618 الی 20
شماره پیامک:  02166475620

سوالاتی در خصوص کنکورهای ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره

.