.
تبلیغات

پکیج های جزوات کیهان برای کنکور ارشد و دکتری روانشناسی

 


برای مشاهده اطلاعات دقیقتر مربوط به جزوات، تعداد صفحات، قیمت ها و ویژگی های هر پکیج، مجموعه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

 

بسته های آموزشی, بسته آموزشی, بسته آموزشی آمار و روش تحقیق, بسته آموزشی زبان, پکیج زبان کیهان, زبان تخصصی, پکیج زبان پیشرفته کیهان,جزوات رتبه های برتر روانشناسی، منابع روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، پکیج کامل کیهان، جزوات کیهان، کیهان کارشناسی ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع ارشد روانشناسی، دانلود جزوات روانشناسی

 

بسته های آموزشی, بسته آموزشی, بسته آموزشی آمار و روش تحقیق, بسته آموزشی زبان, پکیج زبان کیهان, زبان تخصصی, پکیج زبان پیشرفته کیهان,جزوات رتبه های برتر روانشناسی، منابع روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، پکیج کامل کیهان، جزوات کیهان، کیهان کارشناسی ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع ارشد روانشناسی، دانلود جزوات روانشناسی    بسته های آموزشی, بسته آموزشی, بسته آموزشی آمار و روش تحقیق, بسته آموزشی زبان, پکیج زبان کیهان, زبان تخصصی, پکیج زبان پیشرفته کیهان,جزوات رتبه های برتر روانشناسی، منابع روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، پکیج کامل کیهان، جزوات کیهان، کیهان کارشناسی ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع ارشد روانشناسی، دانلود جزوات روانشناسی

بسته های آموزشی, بسته آموزشی, بسته آموزشی آمار و روش تحقیق, بسته آموزشی زبان, پکیج زبان کیهان, زبان تخصصی, پکیج زبان پیشرفته کیهان,جزوات رتبه های برتر روانشناسی، منابع روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، پکیج کامل کیهان، جزوات کیهان، کیهان کارشناسی ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع ارشد روانشناسی، دانلود جزوات روانشناسی     بسته های آموزشی, بسته آموزشی, بسته آموزشی آمار و روش تحقیق, بسته آموزشی زبان, پکیج زبان کیهان, زبان تخصصی, پکیج زبان پیشرفته کیهان,جزوات رتبه های برتر روانشناسی، منابع روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، پکیج کامل کیهان، جزوات کیهان، کیهان کارشناسی ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع ارشد روانشناسی، دانلود جزوات روانشناسی

 

بسته های آموزشی, بسته آموزشی, بسته آموزشی آمار و روش تحقیق, بسته آموزشی زبان, پکیج زبان کیهان, زبان تخصصی, پکیج زبان پیشرفته کیهان,جزوات رتبه های برتر روانشناسی، منابع روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، پکیج کامل کیهان، جزوات کیهان، کیهان کارشناسی ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع ارشد روانشناسی، دانلود جزوات روانشناسی

بسته های آموزشی, بسته آموزشی, بسته آموزشی آمار و روش تحقیق, بسته آموزشی زبان, پکیج زبان کیهان, زبان تخصصی, پکیج زبان پیشرفته کیهان,جزوات رتبه های برتر روانشناسی، منابع روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، پکیج کامل کیهان، جزوات کیهان، کیهان کارشناسی ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع ارشد روانشناسی، دانلود جزوات روانشناسی     بسته های آموزشی, بسته آموزشی, بسته آموزشی آمار و روش تحقیق, بسته آموزشی زبان, پکیج زبان کیهان, زبان تخصصی, پکیج زبان پیشرفته کیهان,جزوات رتبه های برتر روانشناسی، منابع روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، پکیج کامل کیهان، جزوات کیهان، کیهان کارشناسی ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع ارشد روانشناسی، دانلود جزوات روانشناسی

 

بسته های آموزشی, بسته آموزشی, بسته آموزشی آمار و روش تحقیق, بسته آموزشی زبان, پکیج زبان کیهان, زبان تخصصی, پکیج زبان پیشرفته کیهان,جزوات رتبه های برتر روانشناسی، منابع روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، پکیج کامل کیهان، جزوات کیهان، کیهان کارشناسی ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع ارشد روانشناسی، دانلود جزوات روانشناسی

 

بسته های آموزشی, بسته آموزشی, بسته آموزشی آمار و روش تحقیق, بسته آموزشی زبان, پکیج زبان کیهان, زبان تخصصی, پکیج زبان پیشرفته کیهان,جزوات رتبه های برتر روانشناسی، منابع روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، پکیج کامل کیهان، جزوات کیهان، کیهان کارشناسی ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع ارشد روانشناسی، دانلود جزوات روانشناسی     بسته های آموزشی, بسته آموزشی, بسته آموزشی آمار و روش تحقیق, بسته آموزشی زبان, پکیج زبان کیهان, زبان تخصصی, پکیج زبان پیشرفته کیهان,جزوات رتبه های برتر روانشناسی، منابع روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، پکیج کامل کیهان، جزوات کیهان، کیهان کارشناسی ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع ارشد روانشناسی، دانلود جزوات روانشناسی

بسته های آموزشی, بسته آموزشی, بسته آموزشی آمار و روش تحقیق, بسته آموزشی زبان, پکیج زبان کیهان, زبان تخصصی, پکیج زبان پیشرفته کیهان,جزوات رتبه های برتر روانشناسی، منابع روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، پکیج کامل کیهان، جزوات کیهان، کیهان کارشناسی ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع ارشد روانشناسی، دانلود جزوات روانشناسی     بسته های آموزشی, بسته آموزشی, بسته آموزشی آمار و روش تحقیق, بسته آموزشی زبان, پکیج زبان کیهان, زبان تخصصی, پکیج زبان پیشرفته کیهان,جزوات رتبه های برتر روانشناسی، منابع روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، پکیج کامل کیهان، جزوات کیهان، کیهان کارشناسی ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع ارشد روانشناسی، دانلود جزوات روانشناسی

بسته های آموزشی, بسته آموزشی, بسته آموزشی آمار و روش تحقیق, بسته آموزشی زبان, پکیج زبان کیهان, زبان تخصصی, پکیج زبان پیشرفته کیهان,جزوات رتبه های برتر روانشناسی، منابع روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، پکیج کامل کیهان، جزوات کیهان، کیهان کارشناسی ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع ارشد روانشناسی، دانلود جزوات روانشناسی

 

بسته های آموزشی, بسته آموزشی, بسته آموزشی آمار و روش تحقیق, بسته آموزشی زبان, پکیج زبان کیهان, زبان تخصصی, پکیج زبان پیشرفته کیهان,جزوات رتبه های برتر روانشناسی، منابع روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، پکیج کامل کیهان، جزوات کیهان، کیهان کارشناسی ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع ارشد روانشناسی، دانلود جزوات روانشناسی

     بسته های آموزشی, بسته آموزشی, بسته آموزشی آمار و روش تحقیق, بسته آموزشی زبان, پکیج زبان کیهان, زبان تخصصی, پکیج زبان پیشرفته کیهان,جزوات رتبه های برتر روانشناسی، منابع روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، پکیج کامل کیهان، جزوات کیهان، کیهان کارشناسی ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع ارشد روانشناسی، دانلود جزوات روانشناسی

بسته های آموزشی, بسته آموزشی, بسته آموزشی آمار و روش تحقیق, بسته آموزشی زبان, پکیج زبان کیهان, زبان تخصصی, پکیج زبان پیشرفته کیهان,جزوات رتبه های برتر روانشناسی، منابع روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، پکیج کامل کیهان، جزوات کیهان، کیهان کارشناسی ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع ارشد روانشناسی، دانلود جزوات روانشناسی     بسته های آموزشی, بسته آموزشی, بسته آموزشی آمار و روش تحقیق, بسته آموزشی زبان, پکیج زبان کیهان, زبان تخصصی, پکیج زبان پیشرفته کیهان,جزوات رتبه های برتر روانشناسی، منابع روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، پکیج کامل کیهان، جزوات کیهان، کیهان کارشناسی ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع ارشد روانشناسی، دانلود جزوات روانشناسی

بسته های آموزشی, بسته آموزشی, بسته آموزشی آمار و روش تحقیق, بسته آموزشی زبان, پکیج زبان کیهان, زبان تخصصی, پکیج زبان پیشرفته کیهان,جزوات رتبه های برتر روانشناسی، منابع روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، پکیج کامل کیهان، جزوات کیهان، کیهان کارشناسی ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع ارشد روانشناسی، دانلود جزوات روانشناسی    بسته های آموزشی, بسته آموزشی, بسته آموزشی آمار و روش تحقیق, بسته آموزشی زبان, پکیج زبان کیهان, زبان تخصصی, پکیج زبان پیشرفته کیهان,جزوات رتبه های برتر روانشناسی، منابع روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، پکیج کامل کیهان، جزوات کیهان، کیهان کارشناسی ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع ارشد روانشناسی، دانلود جزوات روانشناسی

 


 


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی 

 ارشد روانشناسی، پکیج کامل کیهان، جزوات کیهان، کیهان کارشناسی ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی بالین، ارشد بالینی، جزوات روانشناسی، جزوات رتبه های برتر روانشناسی، منابع رتبه های برتر روانشناسی، روانشناسی
ارشد روانشناسی، ارشد بالینی، منابع ارشد بالینی، منابع ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی بالینی، رتبه های برتر روانشناسی،‌منابع رتبه های برتر روانشناسی،‌کارنامه رتبه های برتر روانشناسی، درصد رتبه های برتر روانشناسی، جزوات رتبه های برتر روانشناسی، مشاوره مقاله و پایان نامه 
ارشد روانشناسی، ارشد بالینی، منابع ارشد بالینی، منابع ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی بالینی، رتبه های برتر روانشناسی،‌منابع رتبه های برتر روانشناسی،‌کارنامه رتبه های برتر روانشناسی، درصد رتبه های برتر روانشناسی، جزوات رتبه های برتر روانشناسی، مشاوره مقاله و پایان نامه

تعداد بازديد : 5360
نظرات بينندگان
غیر قابل انتشار : 0
در انتظار بررسی: 0
انتشار یافته : 22
یوسف پناهی
|
1394/02/27 - 13:41
0
0
کار جالب و خوبیه
مریم
|
1395/10/04 - 10:12
0
0
سلام من اگه پکیج کامل بگیرم دیگه لازم نیست منابع بخونم یا باید کنار منابع جزوات خوانده شود
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/04 - 11:27
سلام مریم


بستگی به رشته کارشناسیتون داره، اگر روانشناسی بودین خیر دیگه نیازی به خوندن منابع نیست :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
رعنا
|
1395/10/12 - 18:39
0
0
سلام وقت بخیر می خواستم کتاب سفارش بدم امکانش هست از طریق تماس تلفنی سفارش بدم
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/12 - 21:49

سلام رعنا

 

بله بله حتما، از طریق لینک زیر روند خرید اینترنتی رو بخونید و اقدام کنید :)

کلیک کنید 

 

 موفق باشید

گروه آموزشی کیهان

ارشد و دکتری روانشناسی

اباذرجامی
|
1395/12/02 - 07:21
0
0
سلام من میتونم جزواتتون را بصورت تکی بگیرم من فقط چندتاشو لازم دارم
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/12/02 - 09:05
سلام دوست گرامی


بله بله :)
هر کدوم از جزوات رو که بخواید میتونید به صورت جداگانه تهیه بفرمایید.


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
فاطمه
|
1396/01/18 - 00:02
0
0
سلام خسته نباشید من میخواستم برای کنکور وزارت بهداشت سال بعد بخونم خواستم بدونم جزوه ها برای سال بعد هم همینا هستن یا بسته ب منابع سال بعد تغییر میکنن؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/01/18 - 15:19
سلام فاطمه


ما معمولاً بعد از برگزاری هر کنکور، جزوات مربوط به اون آزمون رو بازبینی و ویرایش می کنیم، اگر متقاضی کنکور سال بعد هستید، چند ماهی صبر کنید کنکور بگذره بعد سفارش بدید :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
فاطمه
|
1396/03/07 - 21:03
0
1
سلام چه تضمين و اطميناني هست كه اين جزوه ها خونده بشن و بعد بتونيم تستاي كنكور رو بزنيم ؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/03/07 - 21:47
سلام فاطمه


پاسخ سوالتون در بخش کیفیت سنجی جزوات هست. ما پس از برگزاری هر کنکور، میزان مطابقت جزواتمون رو با تست های کنکور میسنجیم و میزان پوشش دهی جزوات رو روی سایت قرار میدیم. به لینک زیر مراجعه بفرمایید:
 http://kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx


موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
فریده شکرائی
|
1396/03/20 - 17:32
0
0
باسلام وخسته نباشین،جزوات ویرایش ۹۶ چ زمانی اماده میشه؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/03/20 - 22:56
سلام فریده


انشاالله تا پایان همین ماه :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
فریده
|
1396/03/31 - 00:29
0
0
سلام مجدد،ممنون از پاسخ من مدرک کارشناسیم علمی کاربردیه،میتونم تغییر رشته بدم واسه ارشد روانشناسی؟علمی کاربردی زیر نظروزارت علومه پس میشه؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/03/31 - 17:31
سلام فریده


اگر مدرکش مورد تأیید وزارت علوم هست، بله میشه :)موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
فریده
|
1396/03/31 - 17:56
0
0
سلام ممنونم اره زیر نظر وزارت علوم هست
ساناز
|
1396/03/31 - 18:29
0
0
سلام،من میخام ارشد بالینی شرکت کنم،سال گذشته گفتن میخان بالینی رو ب وزارت بهداشت منتقل کنن،با این اوضاع ایا امسال احتمال قطعی هست که بالینی کلا ب وزارت بهداشت منتقل شه؟ممنون
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/03/31 - 18:31
سلام سانازاین قضیه کلا منتفی شد! شروع کنید به مطالعه  :)موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
زهرا
|
1396/04/02 - 05:14
0
0
سلام،جزوات ۹۶،کی اماده میشه؟قراربود خرداد اماده شه
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/04/02 - 11:12
سلام زهرا


دیگه در مراحل نهایی ویرایش و چاپ هستن، همکارانم اطلاع دادن که نهایتا تا هفته دوم تیرماه آخرین ویرایش آماده میشه :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
فریده
|
1396/04/04 - 00:58
0
0
با سلام،ی سوال ذهن منو درگیرکرده،من ۳۱سال سن دارم،باتوجه به سنم برای یکسال وقت کنکور گذاشتن وادامه تحصیل دکترا آیا فاکتور سن در شغل من خیلی موثره؟حتما هم میخام دانشگاه خوب قبول شم ،ممنون
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/04/04 - 11:07
سلام فریده


سن هیچ تاثیری در شغلتون نخواهد داشت، تعداد زیادی از داوطلبا در همین حدود سنی هستن و حتی بالاتر! 31 که سن بالایی محسوب نمیشه برای شروع دکتری :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
دانلود رایگان
تماس با ما
خیابان انقلاب اسلامی - خیابان 12 فروردین - کوچه نوروز - پلاک 4 - واحد 3
شماره تماس: 02166475618 الی 20
شماره پیامک:  02166475620

سوالاتی در خصوص کنکورهای ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره

.