.
تبلیغات

آمار و روش تحقیق, جزوه آمار و روش تحقیق, جزوه آمار و روش تحقیق کیهان, کیفیت سنجی, کیفیت سنجی جزوات, ارزیابی جزوات, ارزیابی جزوات کیهان, مطابقت, میزان مطابقت جزوات, مطابقت جزوات کیهان, کنکور دکتری, جزوات دکتری, جزوات دکتری کیهان, جزوات دکتری روانشناسی, ارزیابی کیفی جزوات دکتری کیهان, ارزیابی جزوات دکتری روانشناسی کیهان
 

 • ارزیابی کلی آزمون

آزمون سراسری دکتری تخصصی روانشناسی 96 با آزمون سال گذشته تفاوت های زیادی داشت. از سوالات عجیب و غریب آمار خبری نبود. هیچ سوال محاسباتی در بخش آمار و روش تحقیق نبود. رشد و شخصیت سوالات معقولی داشتند و خلاصه، می­توان گفت داوطلبان آزمونی به مراتب با کیفیت تر از آنچه که در سال 94 (آزمون 95) دیده بودیم، تجربه کردند.
 

 • ارزیابی درس آمار و روش تحقیق

تحول اساسی!
از بین 80 سوال دروس تخصصی امسال، یک چهارم آن یعنی 20 سوال به درس آمار و روش تحقیق اختصاص داشت. درسی که بعد از آن طوفان اساسی در آزمون 95، حالا با سوالات معقول تر و استانداردتری در برابر داوطلب قرار گرفته بود. سوالات 21 تا 40 به این درس اختصاص داشت.

آمار استنباطی و روش تحقیق سوالات بیشتری را به نسبت آمار توصیفی به خود اختصاص داده بودند و آن چند سوال از آمار توصیفی هم به سوالات کلیشه ای درباره میانگین و انحراف معیار مربوط نبود. در عوض سوالی مانند سوال 23، به اطلاعاتی که نمودار جعبه ای به ما می دهد یا نمی دهد، پرداخته بود. موضوعی که ممکن است برای بسیاری از داوطلبان کم اهمیت به نظر برسد. سوالات درس آمار و روش تحقیق، ترکیبی از سوالات حفظی و مفهومی بودند. اما بیشتر سوالات جنبه حفظی داشتند و برای پاسخدهی به سوالات داوطلب می بایستی به اطلاعات گسترده ای از مطالب آمار و روش تحقیق تسلط می داشت. اما دو سه سوال بسیار دشوار هم در آزمون امسال بود که عبارت های آنها برای بسیاری از داوطلبان حتی تازه بود. به طور مثال سوال 35 درباره اعتبار نتیجه پرسیده بود که حتی بسیاری از دانشجویان مقطع دکتری هم با آن آشنا نیستند. سوالی مثل سوال 40 هم از معدود سوالات مفهومی این درس در این آزمون بود که برای پاسخدهی به آن داوطلب می بایستی به استدلال های خود رجوع می­کرد. اما حتی تنها سوالی که به نظر می­رسید محاسباتی است، آن هم محاسباتی نبود. سوال 38 این آزمون که با تسلط بر فرمول بسیار مهم zو فهم آن، داوطلب می­توانست با یک بازی ریاضی ساده و البته فرار از تله­ ای که در تست بابت رادیکال nگذاشته بودند (در توضیحات جدول هست)، به پاسخ صحیح دست یابد.

با توجه به درصدهای بسیار پایین داوطلبان رتبه های برتر در آزمون 95 برای درس آمار و روش تحقیق، شاید بتوان گفت این آزمون از انتظاری که ما داشتیم، کمی ساده تر بود. به طور مثال داوطلبی که به مجموعه حدودا 400 صفحه ای آمار و روش تحقیق ویژه دکتری کیهان که خلاصه­ای از تمام منابع را در خود دارد، تسلط 90 درصدی پیدا کرده باشد و سر جلسه هم با عملکردی 90 درصدی (10 درصد خطا) حاضر شده باشد، امسال به 15 تا 16 سوال از این 20 سوال پاسخ داده است و درصد 75 تا 85 را در آن کسب کرده است.

همانند روان­شناسی رشد و شخصیت، در پاسخ­دهی به سوالات این درس هم تست­زنی از سوالات سالهای گذشته اهمیت بالایی برخوردار بوده است. در این خصوص، کتاب های تست درس به درس کیهان به خوبی به کمک داوطلبان می ­آیند (کلیک کنید).

بر این اساس، توصیه می­کنیم داوطلبان آزمون دکتری روان­شناسی 97 نیز، با تکیه بر همان منابع همیشگی خود را آماده سازند. این جدول تمام حرف و پاسخ ما به سوال دوستانی است که می پرسند: " میشه به کیهان اعتماد کرد؟ چند درصد سوالا رو میشه باهاش جواب داد؟". به کمک این جدول، یک ابزار دقیق و عینی برای ارزیابی مجموعه­ در دست دارید.

در ادامه گزارش کاملی از پاسخنامه تشریحی این سوالات و همچنین کیفیت سنجی جزوه آمار و روش تحقیق ویژه دکتری کیهان در این آزمون را خواهید دید.
 

 
  نام جزوه صفحه سطر گزینه صحیح توضیحات 
21 آمار ویژه دکتری 201 11 1 نکته: در تحلیل واریانس ها (ANOVA) فرضیه هل همیشه بی جهت هستند.
22 آمار ویژه دکتری 126 7 3 ضریب همبستگی دو رشته‌ای برای تعیین رابطه دو متغیری استفاده می­شود که یکی از آن ها پیوسته (دارای مقیاس فاصله­ای)، و دیگری دو ارزشی غیر حقیقی یا ساختگی (دارای مقیاس اسمی) باشد. مقدار این همبستگی گاه از 1+ بیش‌تر، و گاه از 1- کم‌تر است.
23 آمار ویژه دکتری 25 پاراگراف آخر 1 این پاراگراف به طور کامل توضیح داده که نمودار جعبه ای چه اطلاعاتی در اختیار ما قرار می دهد.
24 آمار ویژه دکتری فصل هشتم همبستگی و رگرسیون 4 همبستگی نمرات xو yمنفی است. با توجه به معادله، B(بتا) منفی است. بر اساس رابطه ای که میان معدله رگرسیون و همبستگی وجود دارد می توان به سادگی استنباط کرد: منفی در 0/65- می شود 0/65+. در این فصل به کرات مثال ها و تمرین هایی از این دست از جهات مختلف به آموزش این نکته پرداخته است.
25 آمار ویژه دکتری 177 و 178 کل صفحه 2 این دو صفحه به تاثیر متغیرهای مختلف بر  توان آزمون، خطای نوع اول یعنی آلفا، خطای نوع دوم یعنی بتا و ... پرداخته است که افزایش حجم نمونه یعنی nو آلفا، با توان آزمون بیشتری همراه است.
26 آمار ویژه دکتری 104 و 105 کل صفحه 4 95 % از نمرات، یعنی بین Z +2تا -2. آزمون نرمال است. پس فاصله میانگین تا Z +2و Z-2یکسان است. فاصله 35 تا 51 16 نمره است. پس برای به دست آوردن میانگین نمرات باید 8 نمره به 35 اضافه کنیم: 43. 43 تا 51، 8 نمره فاصله دارد. میدانیم انحراف معیار در توزیع نرمال یکسان است. پس از 43، دو تا 4 تا یعنی 8 تا رفته ایم جلو تا به z+2برسیم و بشویم 51. پاسخ سوال گزینه 4 است.
27 آمار ویژه دکتری 185 9 3 درجه آزادی برای آزمون tمستقل برای مقایسه میانگین دو گروه عبارت است از:  df= n1+n2+1 . اینجا (29) tیعنی کل جامعه 31 نفر است. به مطالب صفحه 185 مراجعه کنید.
28 آمار ویژه دکتری 91 7 2 -       انحراف معیار tبیشتر از یک است و در نتیجه پراکندگی tاز توزیع zبیشتر است.
29 آمار ویژه دکتری 199 17 2 برابر بودن میانگین نمرات هر سه گروه به این معناست که مجموعه مجذورات 0 است. یعنی واریانسی بین سه گروه وجود ندارد. درجه آزادی بین گروهی در تحلیل واریانس عبارت است از K-1یعنی تعداد گروه ها منهای یک. پس گزینه 2 با قاطعیت جواب این سوال است. از سطر 17 صفحه 199 تا نیمه صفحه 200 را مطالعه کنید.
30 آمار ویژه دکتری 293، 299، 302 18، 20، 10 3 تعریف عملیاتی یا کاربردی: مجموعه روش هایی هستند که برای توصیف فعالیت های یک مشاهده گر مورد استفاده قرار می­گیرند. تعریف عملیاتی نباید مجرد و انتزاعی باشد و باید از زمان و مکان مستقل باشد.  در چندین جای مختلف، جزوه به تعریف دقیق تعریف عملیاتی پرداخته است. همچنین سوالات تستی زیادی در پایان فصل ها به این مفهوم پرداخته اند.
31 آمار ویژه دکتری 385, 407 4، 26 1 هدف آزمایش، استنباط روابط علت و معلولی بین پدیده‌هایی است که مورد کنترل قرار گرفته‌اند. / به تست صفحه 407 نیز نگاه کنید.
32 آمار ویژه دکتری 405، 413، 412 در سه سطر 1 این سوال استنباطی است. به این موارد توجه کنید: 1. بر اساس سوال 18 در صفحه 405، انتخاب تصادفی از کمترین اهمیت در طرح های تک آزمودنی برخوردار است. 2. بر اساس سوال 75 در صفحه 413، عدم انتخاب تصادفی، باعث کاهش قدرت تعمیم پذیری یافته ها می شود. 3. بر اساس سوال 66 در صفحه 412، تعمیم پذیری یافته ها همان روایی بیرونی است. پس پاسخ این سوال گزینه یک است. یعنی طرح های تک آزمودنی، به علت اینکه انتخاب تصادفی ندارند، از روایی بیرونی بالایی برخودار نیستند.
33 آمار ویژه دکتری 297، 256 25، 25 2 پارادایم، مجموعه‌ای از مفروضه‌ها، مفاهیم، یا گزاره‌هاست که از نظر منطقی به طور انعطاف‌پذیری به هم مرتبط هستند و جهت فکری و پژوهشی پژوهشگر را تعیین می‌کنند.  / در صورتی که نظریه ها در مقیاس وسیع تری به بوته آزمایش گذاشته شوند و اطلاعات آزمایشی و تجربی آن ها را تایید کنند و از طریق آن ها بتوان رابطه منظمی را پیش بینی کرد به «قانون» تبدیل می شوند.
34       2  
35       4  
36 آمار ویژه دکتری 347 6 2 در صورتی که محقق دربارة تعداد عامل‌های خصیصه‌ها فرضیه‌ای نداشته باشد، تحلیل اکتشافی و در صورتی که فرضیه موجود باشد تحلیل تأییدی نامیده می‌شود.
37       1  
38 آمار ویژه دکتری 148 انتهای صفحه 1 بر اساس فرمول موجود در انتهاب صفحه 148 :  اگر متغیر تصادفی که دارای توزیع نرمال است  باشد، میانگین آن برابر  است و انحراف معیار آن ، برابر خطای معیار میانگین  باشد، در این صورت می توان متغیر نرمال استاندارد را به شکل زیر در آورد:

. اینجا در حالی که nمعادل 25 بوده، به عدد +_20برای جامعه رسیده ایم. حالا که n4 برابر شده است و سایر اطلاعات هم ثابت است، بایستی به عدد +_10برسیم. چرا؟ چون انحراف معیار به جای آنکه تقسیم بر 5 (ریشه دوم 25)  شود، بر 10 (ریشه دوم 100) تقسیم می شود. به عبارتی، مخرج نصف می شود. پس صورت کسر هم باید نصف شود: +_10.
39 آمار ویژه دکتری 417 14 4 روش تحقیق علّی ـ مقایسه‌ای بیشتر اوقات به منظور آزمون فرضیه دربارۀ روابط علت و معلولی، به جای روش تحقیق آزمایشی به کار می‌رود. در علوم رفتاری ـ و به ویژه در علوم اجتماعی ـ به این دلیل از این روش به جای روش آزمایشی استفاده می‌شود که محقق نمی‌تواند بسیاری از روابطی را که علاقه‌مند به مطالعه آن­ها است، کنترل کرده و دستکاری نماید. / اینجا هم به دلیل ملاحظات اخلاقی، پژوهشگر نمی تواند با ایجاد آسیب در نیمکره راست و چپ فرد، میزان آسیب در حافظه را ارزیابی نماید.
40  آمار ویژه دکتری 399 پاراگراف آخر 1 خط پایه چیست؟ پاسخ در پاراگراف پایانی صفحه 399:
طرح‌های ABاز دو شرط یا دو دوره زمانی تشکیل می‌شود. آزمایش اول، دوره Aنامیده می‌شود که به آن خط پایه یا دوره قبل از عمل آزمایشی نیز گفته می‌شود. در دورۀ خط پایه، رفتار آزمودنی به دفعات متعدد مشاهده می‌شود و این عمل تا زمانی که ثبات نسبی در رفتار به وجود آید، تداوم می‌یابد.
هدف در طرح های ABچیست؟
موقعیت دوم، دوره Bنامیده می‌شود که به آن دورۀ عمل آزمایشی نیز گفته می‌شود. در این دوره متغیر مستقل دستکاری می‌شود تا تأثیر آن بر رفتار مورد پژوهش تعیین شود. همانند دورۀ خط پایه، در این دوره نیز رفتار به طور مکرر مشاهده می‌شود و این عمل تا زمان تعیین تأثیر متغیر مستقل بر رفتار پژوهشی ادامه می‌یابد.
پس به دنبال این هستیم که دوره B(زمانی که متغیر مستقل وارد می شود) را با دوره A(وقتی که هیچ خبری نبوده) مقایسه کنیم.
استنباط شما چیست؟ به نظر شما ایده آل چیست؟
طبیعیتاً، ایده آل این است که در دوره Aیعنی قبل از ورود متغیر مستقل، هیچ تغییری در رفتار آزمودنی مشاهده نشود. مثلاً پرخاشگری اش یک شکل باشد: مثلاً روزانه 5 مورد. و بعد از ورود متغیر مستقل در دوره B، این رفتار کم یا زیاد شود تا ما به وضوح اثر آن را مشاهده کنیم.
 

 

نتیجه ارزیابی
 • کل سوالات درس آمار  و روش تحقیق: 20
 • تعداد سوالاتی که پاسخشان مستقیماً در جزوه آمار و روش تحقیق – ویژه دکتری  کیهان موجود بود: 17
 • درصد پاسخدهی جزوات کیهان به سوالات این درس در این آزمون: 85 %  (برای خود ما هم شگفت انگیز است)
 • میانگین درصد رتبه های برتر کنکور دکتری در دروس تخصصی: حدود 50 درصد
 • پاسخ ها بر اساس آخرین ویراست جزوه "آمار و روش تحقیق ویژه آزمون دکتری "کیهان برای آزمون دکتری 96 (ویراست دوم) استخراج شده است.
 • تهیه: مشاوران کنکور دکتری – گروه آموزشی کیهان ، به کمک برخی از داوطلبان
 • تاریخ برگزاری آزمون: 6 اسفند 95 / تاریخ تهیه گزارش: 13 اسفند 95
 • این گزارش مطابق با دفترچه Aسوالات و پاسخنامه های آزمون تهیه شده است.
 • در صورتی که مایل به کسب اطمینان بیشتر نسبت به به درصدهای شگفت انگیز بالا هستید، توصیه میکنیم پاسخ ها را یک دور با جزوه مورد نظر و دفترچه سوالات و پاسخنامه مورد نظر، به طور کامل چک کنید.

با آرزوی موفقیت برای همه داوطلبان
 کیهان، انتخابی هوشمندانه برای داوطلبان آزمون های ارشد و دکتری

    

گروه آموزشی کیهان
 ارشد و دکتری روانشناسی

 
تعداد بازديد : 2423
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
دانلود رایگان
تماس با ما
خیابان انقلاب اسلامی - خیابان 12 فروردین - کوچه نوروز - پلاک 4 - واحد 3
شماره تماس: 02166475618 الی 20
شماره پیامک:  02166475620

سوالاتی در خصوص کنکورهای ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره

.