.
hed

رویکرد تاریخی به پژوهش های عشق
+
پرسشنامه نگرش های مربوط به عشق (LAS)

دانلود, دانلود پرسشنامه, دانلود پرسشنامه روانشناسی, پرسشنامه روانشناسی, دانلود پرسشنامه نگرش های عشق, دانلود پرسشنامه عشق, دانلود پرسشنامه نگرش های مربوط به عشق, روانشناسی بالینی, ارزیابی روانی, سنجش, سنجش روانی, منابع کنکور ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, منابع کنکور ارشد روانشناسی, منابع ارشد روانشناسی, آزمون های بالینی, رویکرد ذهنی قضاوت بالینی, منابع کنکور ارشد بالینی, منابع کنکور کارشناسی ارشد بالینی, منابع کنکور ارشد روانشناسی, منابع ارشد روانشناسی, منابع ارشد بالینی
 

عشق

عشق براي اكثر افراد موضوعي جذاب ميباشد امـا تحقيقـات روانشـناختي، بـه ويـژه در دهه هاي قبل، متناسب باجذابيت اين موضوع نبوده است. اگرچـه در دو سـه دهـة قبـل و مخصوصاً در سالهاي اخير توجه نسبتاً خوبي به اين موضوع شده است برخی از محققان به تعريف و طبقه بندي عشق پرداخته اند كه از افرادي مانند اريك فروم، جانلي، استرنبرگ و هاتفيلد ميتوان نام برد. اما جالب توجه آن است كه نسبت به اهميت موضـوع، تحقيقـات زیادی درباره علت شناسی این پدیده صورت نگرفته است.

رویکرد تاریخی به پژوهش های عشق

براي آشكار شدن پديدة عشق بهتر است ديدگاه برخـي از دانشـمندان اثرگـذار را بـا نظـم تاريخی بياوريم تا هم به پيشينة عشق و هم در ميان تحقيقات آنها به مفهوم عشـق و علـل پيدايي آن اشاره كرده باشيم.

رابین:

به گفتة رابين (1970) وجود اينكه عشق جز عميقترين و با معناترين احساسات به شمار میرود، روانشناسان اجتماعی عملا هيچ توجهي به آن نكرده اند. او مقياسي سـاخت بـا دو نوع اندازه گیری يك : در مورد پيوند و ارتباط و ديگري در مورد عشق. عامـل پيونـد شـامل مواردی مثل جذابيت، ديدگاه خوب، احترام ودوستي است و عشق شامل عواملي مثل اظهـار وابستگی به معشوق، اظهار انحصارطلبي و مسئوليت در برابر او، اظهـار علاقـه و ميـل بـه بودن با او. در ميان اين عوامل، عامل جنسي يا جذابيت جنسي به چشم نميخورد. عشق به عنوان يك نگرش به همراه عناصر رفتاري، شناختي و هيجاني توصيف شده است .البته كار رابين به عنوان يكي از تلاشهاي سرسختانه برا اندازه ي گيري تجربي عشق بـه شمار میرود. تحقيقات او به جاي عشق شهواني به عشق رمانتيك متمركـز شـده اسـت.

رابرت استرنبرگ:

استرنبرگ (1988) گفت كه براي تجربة عشق كامل يعني عشقي كه تمام اوصاف عشـق رادر بر داشته باشد ـ عشق بايد داراي سه مؤلفه باشد؛ يعني صميميت، تعهد و شهوت. صميميت جزء عاطفي است و شامل احساس نزديكـي و اشـتراك احساسـات اسـت.،شور، هيجان و شهوت جزئي انگيزشي و شامل جاذبه جنسي و احساس شاعرانه عاشـق بودن است. تعهد جزءشناختي و بازتابي است و از نيت شخص خبر ميدهد كه از رابطة پايدار حكايت دارد. او معتقد بود كه اگر تعادل اين سه عامل به هم بخورد مفهوم جديـدي از عشـق شـكل می گيرد كه با مفهوم عشق كامل تفاوت دارد. مثلا اگر فـردي نسـبت بـه فـرد ديگـر فقـط احساس صميميت داشته باشد، اينجا بين دو نفر تنها رابطة دوستي به وجود خواهد آمـد واگر شور تنها، هيجان و شهوت باشد، عشق خياباني شـكل مـيگيـرد. اگـر شـور، هيجـان و شهوت و صميميت باشد و تعهد نباشد، در آنصورت شاهد عشـق رمانتيـك هسـتيم و اگـر رابطه صمیمیت و تعهد بالا و شور و هیجان ضعیف باشد در آن صورت عشق مشفقانه صورت گرفته است.

جان لی:

جان لي در دهة  1970با اجراي تحقيقاتی در پي اين بود كه مردم چگونه عشق را بـا همـه گونه هايي كه دارد تجربه ميكنند او قصد داشـت بـا ايـن كـار از جريـان عشـق در غـرب افسانه زدایی کند. لي سبكهاي عشق را به رنگ تشبيه كرد. طيف گسترده اي، از رنـگ هـاي اصلي تا رنگ هاي ثانوي را تشكيل ميدهند، رنگهاي ثـانوي از تركيـب رنـگهـاي اولـي تشكيل ميشود. شبيه به همين مسئله در عشق نيز هست. عشق به دو طيف اولـي و ثـانوي تقسيم ميشود. سبک های عشق اولیه عبارتند از:

ـ عشق پرشور: جذابيت بدني و عاطفي شديد؛

ـ عشق نمايشي: نمايش عشق را بازي كردن؛

ـ عشق دوستانه: عشق مبتني بر دوستي.

عشق‏هاي ثانوي كه از تركيب اين سه عشق اولي تشكيل شده است به سه نوع تقسيم مي‌شوند:

1. عشق منطقي: تركيبي از سبك عشق نمايشي و سبك عشق دوستانه است. اين افراد ارزيابي معقول انجام مي‏دهند؛ مثل اينكه صفاتي را كه يك ازدواج خوب به آن احتياج دارد مطالبه مي‏كنند و معشوق خود را مطابق معيارهايشان.

2. عشق وابستة وسواسي: تركيبي از سبك عشق پرشور و سبك عشق نمايشي است و مستلزم انحصار، وسواس، اضطراب و رفتارهاي پرشور است.

مسائل جنسي بيمة اين عشق است. آنها اغلب مضطرب يا ناايمن هستند و مي‏توانند به صورت افراطي‏حسود باشند. عاشقان وابسته وسواسي به خوبي به درمان پاسخ مي‌دهند و اغلب از اين سبك رهايي پيدا مي‏كنند.

از ويژگي‌هاي عشق وابستة وسواسي، سختي كشيدن، حسادت، وسواس و سيري ناپذيري است. آنها اغلب عزت نفس پايين دارند و اهميت زيادي به روابطشان مي‏دهند. آنها در رابطه با معشوقشان از صفات ملكي و صفات تفضيلي استفاده مي‏كنند، احساس مي‏كنند كه آنها به معشوقشان احتياج دارند. آنان معشوقشان را اغلب به شيوه‏اي اتفاقي پيدا مي‏كنند. اين سبك از عشق از رايج‌ترين سبك‌هاي عشق است كه معمولاً در نوجواني و اوايل بزرگسالي بيشترين بسامد را دارد و تقريباً مي‌توان گفت معادل همان عشق‌هاي آتشين دوران جواني است كه در دانشگاه‌ها، مدارس و در كل سطح جامعه شاهد آن هستيم و مقالة حاضر نيز عمدتا به همين نوع از عشق نظر دارد. لذا نبايد با سبك‌هاي ديگر دوستي‌ها خلط شود.

3. عشق ايثارگرانه: تركيبي از سبك عشق پرشور و سبك عشق دوستانه مي‏باشد كه معمولاً بشر دوستانه، رفاقتي و البته شديد است. لي ياد آوري كرد كه اين نوع عشق با ايدئولوژي مسيحي هم آهنگ است، اما درجوامع سكولار امروز غربي بسيار نادر است؛ با وجود اين ممكن است در جوامع ديگر يافت شود.

عشق ايثارگرانه، قرباني و محاصره كردن تمام عيار خود است. عشاق ايثارگر، اغلب، گرايش‌هاي معنوي دارند. عاشقان ايثارگر، معشوقشان را به عنوان قديس مشاهده و آرزو مي‏كنند كه در خدمتشان باشند. عاشقان ايثارگر سرانجام مي‏توانند به اين احساس برسند كه از آنان سوء استفاده شده است. حالت پيشرفته عشق ايثارگرانه در بخشندگي آن است.
 

دانلود, دانلود پرسشنامه, دانلود پرسشنامه روانشناسی, پرسشنامه روانشناسی, دانلود پرسشنامه نگرش های عشق, دانلود پرسشنامه عشق, دانلود پرسشنامه نگرش های مربوط به عشق, روانشناسی بالینی, ارزیابی روانی, سنجش, سنجش روانی, منابع کنکور ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, منابع کنکور ارشد روانشناسی, منابع ارشد روانشناسی, آزمون های بالینی, رویکرد ذهنی قضاوت بالینی, منابع کنکور ارشد بالینی, منابع کنکور کارشناسی ارشد بالینی, منابع کنکور ارشد روانشناسی, منابع ارشد روانشناسی, منابع ارشد بالینی

تعریف مفهومی:

عشق: عشق  نوعی احساس عمیق، و عاطفه در مورد دیگران یا جذابیت بی انتها برای دیگران است. عشق در بهترین حالت یک ضعف اجتناب ناپذیر و در بدترین شکل خود، نوعی بیماری محسوب می شد.(احمدیان، 1388)

تعریف عملیاتی:

عشق: در این تحقیق نگرش های مریوط یه عشق شامل 6 مولفه شهوانی، تفننی، دوستانه، منطقی، افراطی، گرانقدر میباشد که با استفاده از پرسشنامه 18 سوالی هندریک و هندریک (1986) سنجیده میشود و نمره ای که آزمودنیها بر اساس طیف لیکرت از این پرسشنامه دریافت میکنند وضعیت نگرش های مریوط یه عشق را مشخص میکند.

پرسشنامه نگرش های مربوط به عشق (LAS)

این پرسشنامه توسط هندریک و هندریک (1986) و بر پایه الگوی لی از عشق ساخته شده است و دارای 18 سوال میباشد. پرسشتامه شامل 6 مولفه شهوانی، تفننی، دوستانه، منطقی، افراطی، گرانقدر میباشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 درجه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً مخالفم»، «مخالفم»، «مردد»، «موافقم» و «کاملاً موافقم» به ترتیب امتیازات 0، 1، 2، 3 و 4 در نظر گرفته می شود. هندریک و هندریک (1986) روایی صوری و محتوایی پرسشنامه را مناسب ذکر کرده اند. بیات (1386) پایایی پرسشنامه و مولفه های آنرا طبق جدول1 بدست آورده است.

جدول مولفه های پرسشنامه و ضرایب آلفای انها

مولفه

تعداد سوالات

ضریب آلفای کرونباخ

شهوانی

1 تا 3

71/0

تفننی

4 تا 6

69/0

دوستانه

7 تا 9

72/0

منطقی

10 تا 12

73/0

افراطی

13 تا 15

75/0

گرانقدر

16 تا 18

70/0

نگرش های مربوط به عشق

1 تا 18

89/0

 

                                                              به نام خدا

پاسخگوی محترم، با سلام         

پرسشنامه ای که در اختیار دارید به منظور یک کار تحقیقاتی تنظیم گردیده است. بدیهی است کلیه پاسخها و اظهارات شما محرمانه تلقی شده و صرفاً در قالب ارقام آماری مورد استفاده قرار می گیرد و نیازی به ذکر نام نمی باشد. بدون شک پاسخگویی صحيح شما موجب درستی نتایج حاصل از پرسشنامه حاضر خواهد شد. نهایتاً از همکاری صمیمانه حضرتعالی کمال تشکر را می نمایم.                                             

  مشخصات پاسخگو:

1-وضع جنسیت:مردo                   زنo

2-تحصیلات: دیپلمo         فوق دیپلمo        لیسانس o           فوق لیسانسo              دکتریo 

3- سن:  30 سال و کمتر o                       بین 40-31 سالo                      41 سال و بیشترo 

ردیف

عبارات

کاملاً مخالفم

مخالفم

مردد

موافقم

کاملاً موافقم

1

من و همسرم از نظر ظاهري با هم تناسب داریم.

 

 

 

 

 

2

احساس می کنم من و همسرم براي هم ساخته شده ایم.

 

 

 

 

 

3

همسرم به لحاظ ظاهري و زیبایی با آیده آل هاي من منطبق است.

 

 

 

 

 

4

گاهی مجبور می شوم مانع آگاهی همسرم از روابط عشقی خود با دیگران شوم.

 

 

 

 

 

5

من می توانم روابط عشقی گذشته را به فراموشی بسپارم.

 

 

 

 

 

6

اگر همسرم بداند که با دیگران رابطه داشته ام، ناراحت می شود.

 

 

 

 

 

7

از آنجایی که عشق ما محصول مدتها دوستی می باشد، در نوع خود بهترین است.

 

 

 

 

 

8

دوستی ما به مرور زمان تبدیل به عشق شده است.

 

 

 

 

 

9

رابطه عشقی ما با توجه به اینکه نتیجه یک دوستی خوب است، رضایت بخش می باشد.

 

 

 

 

 

10

یکی از ملاکهاي انتخاب همسر براي من نحوه برخورد او با خانواده ام بوده است.

 

 

 

 

 

11

پدر یا مادر خوب بودن، یکی از ملاك هاي من در انتخاب همسرم بوده است.

 

 

 

 

 

12

یکی از ملاك هاي من در انتخاب همسرم عکس العمل او در قبال شغل من بوده است.

 

 

 

 

 

13

هنگامی که همسرم به من توجه نمی کند، احساس ناخوشایندي تمام وجودم را در بر می گیرد.

 

 

 

 

 

14

اگر احساس کنم که همسرم با فرد دیگري است، آرامش خودم را از دست می دهم.

 

 

 

 

 

15

اگر همسرم براي مدتی مرا نادیده بگیرد براي جلب توجه مجدد او به کارهاي احمقانه دست می زنم.

 

 

 

 

 

16

ناراحتی خود را بر ناراحتی همسرم ترجیح می دهم.

 

 

 

 

 

17

من شادي همسرم را نسبت به شادي خودم در اولویت قرار می دهم.

 

 

 

 

 

18

معمولاً حاضرم امیال خود را فداي خواسته ها و تمایلات همسرم نمایم.

 

 

 

 

 

 

 

منابع:

احمديان، محمدرضا، (1388)، رابطه مشكلات جنسي زوجين باصميمت زناشويي، پايان نامه كارشناسي روانشناسي، دانشگاه تربيت معلم تهران.

Hendrick, S & Hendrick, C, "A Theory and Method of love" Journal of personality and Social Psychology,1986.

 


 یک جلسه مشاوره رایگان پژوهش و مقاله نویسیگروه آموزشی کیهان
مرجع تخصصی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره 
 
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.